Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deel van de inkomsten „laten volgen", met eene copie van „dese onse concessie" „omme. aldaer geregistreert te werden." Den volgenden dag echter bracht de regeering eene wijziging in de acte van approbatie aan: „de directie ende regieringe van de vicarie" zou „werden gelaten als voor desen" en dus zou „de verhuringe van de landen tot de gemelte vicarie behorende geschieden bij de Huyssittenmeesters aende Nieuwe Zyde ende Claes Jacobsz. Vinck (op wien de voorsz. concessie is verleent) gesamentlijck" 1).

Uit de zeer beperkte gegevens, die ons ten dienste staan, laat zich niet met zekerheid opmaken, aan welk college de stedehjke regeering in den loop der tijden de administratie der vicarieën had opgedragen. Bij acte van 13 Juni 1591 waren de Huiszittenmeesters aan de Nieuwe Zijde door de Burgemeesters gemachtigd „totten ontfang ende administratie vande geestehjcke goederen ende vicarijen inde Nieuwe Kerck, al binnen deser stede gefundeert ende besproken." Waarschijnlijk voerden zij niet alleen het beheer over vicarieën, die vrij gekomen waren door het uitsterven van tot de collatie gerechtigde personen, maar ook over die, welke nog begeven werden2). Van gelijken zal de administratie der vicarieën in de Oude Kerk gefundeerd wel bij de Huiszittenmeesters der Oude Zijde berust hebben. In 1657 blijkt de toestand nog onveranderd te zijn8).

Daarentegen voerden in 1659 de thesauriers de administratie over eene vicarie, in de Nieuwe Kerk gefundeerd, en datschijnt minstens tot in het midden der achttiende eeuw het geval gebleven te zijn4). Of we uit dat enkele geval zullen

!) Groot Memoriael No. 4, fol. 123 en v°; Van Beeck Calkoen, t. a.pl., bl. 203, beschouwt ten onrechte de acte van den 16en als eene begeving, niet als eene approbatie. Het geheele volgende betoog vervalt daardoor.

2) Groot-Memoriael No. 3, fol. 303 en v°.

3) Hiervoor, bl. 310 en 311. Ontleend aan Groot-Memoriael No. 4, fol. 123

en v*.'

4) Hiervoor, bl. 309 en 310. Ontleend aan Groot-Memoriael No. 5, fol. 12 en v°. — Register van Noordkerk, i. v. Vicarye, waar gesproken wordt van

Sluiten