Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden gegeven, om na dien tijd of denzelfden schout op nieuw voor drie jaren te committeeren, of hem te doen vervangen doof een ander. Die overeenkomst kon echter niet in werking treden, alvorens de nog loopende pacht van den schout Willem Dirkszoon Bardes geëxpireerd was" l). Sedert 1566 hadden nu volgens het octrooi Pieter Pieter Gerbrandzoonszoon Ruysch (meest genoemd Pieter Pieterszoon), Boshuizen en Hollesloot achtereenvolgens het schoutambt bekleed2).

De keuze van Burgemeesteren viel in Mei 1578 op Willem Martsz. Calff3), die de stad tevoren reeds in verschillende functies had gediend 4). Daar de Vroedschap zich met de gedane keuze vereenigde 5), reisde Calff spoedig daarop in gezelschap van Mr. Nicolaas Kamerling en van het vroedschapslid Gerrit Jansz. Delft naar Den Haag, waar de laatste voor hem van het Hof de conunissie tot het schoutambt moest verzoeken6). De commissie werd terstond door het Hof — dat hier, evenals bij de schepenenbenoeming7), optrad in plaats van den Prins van Oranje, die zich in het Zuiden bevond — verleend. Calff trad daarop 6 Juni in functie óp ongeveer gelijke voorwaarden als te voren Boshuizen en Hollesloot8). Uit de rapiamussen blijkt, dat de Burgemeesters de pachtsom verlaagd hadden weten te krijgen tot f300 'sjaars9). Maar eigenlijk vonden ze dat nog altijd f 300 te veel.

Onder de artikelen van 26 Maart 1580 kwam dan ook voor:

!) Ter Gouw VI, bl. 406. 2) Als voren, bl. 406—408.

8) Elias I bl 135: Willem Hendricksz. alias Martsz. Calff. 4) Voor die functies: Elias I, bl. 135 en Ter Gouw VI. bl. 50,178, 282, 434. ») Res. Vr. No. 4, fol. 2: 31 Mei 1578. -6) Rap. v. thes. 1578 na de Alt., fol 112.

7) Hiervoor, bL 6.

8) Groot-Memoriael No. 2, fol. 155.

9) Rap' v. thes. 1580. fol. 157: volgens ordonnantie van 11 Mei 1580 w«rd toen aan Colterman. rentmeester van Kennemerland. betaald drie halve jaren pacht & f350 'sjaars plus een half jaar pacht (sedert October 1578) „na rato van drie hondert sjaers dair mijn Heren burghemeesteren na de Alteratie tvoorsz. scoutambacht nu voor verpacht hebben."

Sluiten