Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Resolutiën van de Staten van Holland van 1577 en 1578, gepubliceerd door J. H. W. Unger in Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, deel 14, 1893.

Handvesten der stad Amstelredam.

Incomste van den doorluchtighen Vorst ende Heere mijn Heere den Prince van Orangien, binnen der vermaerde coopstadt van Amsterdam den XVÜ™ Martij 1580, etc. Kon. Bibl.: pamflet No. 530.

IV. LITTERATUUR

G. van Arkel: De huizen hoek Nes en Wijde Lombardsteeg op het terrein van de kerk van het Cellebroeders-Klooster. Twaalfde Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.

H. E. BECHT: Statistische gegevens betreffende den bandelsomzet van de Republiek der Vereenigde Nederlanden gedurende de 17e eeuw (1579—1715). 's-Gravenhage 1908, diss.

W. van beuningen: Het geestelijk kantoor van Delft, Arnhem 1870.

J. F. van beeck calkoen: Onderzoek naar den rechtstoestand der geestelijke en kerkelijke goederen in Holland na de reformatie, Amsterdam 1910, diss.

P. J. Blok : Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, tweede druk, deel II.

bern. J. de bont: Cornelis Jacobsz. Brouwer, genaamd Bam.

Amsterdamsen Jaarboekje 1890. P. bor: Nederlandtsche Oorloghen, 1621. : Authentyke Stukken.

H. brugmans: Opkomst en bloei van Amsterdam. Nederlandsche Historische Bibliotheek IV. Amsterdam 1911.

C. P. Burger Jr.: Amsterdam in het einde der zestiende eeuw. Studie bij de uitgaaf van den grooten plattegrond van 1597. Zestiende Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.

C. Commelin : Beschryvinge van Amsterdam, Amsterdam 1693, 2 dln. fol.

Sluiten