Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij verdeelen onze verhandeling in de volgende hoofdstukken: I: Politieke toestand ten tijde van Jeanne d'Arc. II: Bronnen over de geschiedenis van Jeanne d'Arc. i III: Leven van Jeanne d'Arc. IV: Iteïstel en Zaligspreking van Jeanne d'Arc. V: Verschillende beoordeelingen van Jeanne d'Arc. VI: De waarheid omtrent Jeanne d'Arc. VII: Karakter van Jeanne d'Arc.

1: Politieke toestand ten tijde van Jeanne d'Arc.

De eerste helft der vijftiende eeuw verliep onder groote moeilijkheden en verrassingen op kerkelijk en wereldlijk gebied. Op den Heiligen Stoel zetelde eindelijk, nadat het langdurige, treurige schisma was bijgelegd, als algemeen erkende Paus Martinus V. In Duitsehland regeerde Sigusmund de Luxemburger, in Engeland na den dood van Hendrik V zijn zoon Hendrik VI, nog een kind, en in Frankrijk Karei, VII, uil het huis van Valois.

Sedert ruim honderd jaren woedde er een verbitterde oorlog tusschen Engeland en Frankrijk om de heerschappij op Franschen bodem. De Koning van Engeland bezat sedert onheugelijke tijden als hertogdom Bretagne in Frankrijk; hij wilde niet tegelijk Koning van Engeland en onderdaan der Fransche kroon, maar alleen heer ook in Frankrijk zijn. Dit was de oorzaak van den oorlog. Het geluk vlotte heen en weer, doch was eindelijk den Engelschen gunstig. De veldslagen van Azincourt, Poitiers, Grécy en Verneuil, bijzonder de verdeeldheid onder de Fransche grooten, van wie de Hertog van Bourgondië aan de zijde der Engelschen stond, brachten schier geheel Noord-Frankrijk met Galais, Parijs en St. Denis in de macht der Engelschen. Sedert October 1428 belegerde een Engelsch leger Orleans, de sleutel van Zuid-Frankrijk, om zich langs dien weg van geheel Frankrijk meester te maken. Overal in denlande heerschten groote ellende, droefheid en wanhoop. Wie zou er helpen? Koning Karel VII kon het niet. Verlaten dwaalde hij in het verwoeste land rond en had geld noch soldaten. Bovendien was hij ondanks alle tegenslagen zorgeloos, lichtzinnig, besluiteloos, wispelturig, altijd te" laat, geheel afhankelijk van zijn almachtige gunstelingen, die hem door het schenken van groote geldsommen van zich afhankelijk maakten en liever alles lieten ten gronde gaan dan hun machtige stelling op te offeren. Volgens menschelijke berekening stond Frankrijk voor den val.

„De zaak van Frankrijk is „au plus petit point." Om de heldenmoedige stad te redden, welke sedert zes maanden alle

Sluiten