Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vulde, — een moed, die. voor geen leger en geen vesting terugschrikt — blijheid te midden van wonden en lijden — een besliste wil in alles, wat met haar zending samenhing — volkomen onderwerping en ootmoed in alle andere punten — een helder, gezond verstand, hetwelk de drogredenen der Sophisten beschaamt — een plichtgetrouwe, volledige toewijding aan haar land en haren God; dat is het ware karakter van Johanna." ft

Friedrich Raumer, de groote Duitsche geschiedschrijver, heeft niets: van subconscientie in Jeanne d'Arc gevonden en neemt tegenover haar een objectief standpunt in:

„Daar het boven allen twijfel zeker schijnt, dat Johanna, wat zij verklaarde, niet opzettelijk heeft gelogen, wordt ieder belangstellende tot de poging aangezet een verklaring te geven. Dat God zich op gemelde wijze kan openbaren, wordt niet bestreden, echter wel opgemerkt, dat niet alle voorzeggingen van Johanna in vervulling zijn gegaan (bijv. dat zij Parijs

zou innemen en den Koning van Engeland zoude spreken)

In onze dagen zou menige verklaarder misschien van magnetisme en helderzien gewagen, ofschoon daardoor het raadsel meer op een nieuwe wijze aangeduid dan volledig opgelost wordt. De grens, waar 5e gewone, natuurlijke krachten van

den mensch ontoereikend schijnen is moeilijk te bepalen,

maar zulk een buitengewoon overschrijden daarvan kan men noch onvoorwaardelijk als onmogelijk ontkennen, noch om onbeduidende redenen lichtzinnig aannemen "ft Onpartijdige

vorschïng bevestigt deze verklaring (van het tweede proces) en bewijst, dat de Maagd tot de edelste en zeldzaamste figuren behoort, welke door het volle licht der geschiedkundige waarheid niet verliezen, maar onder ieder opzicht winnen." ft

Vijfde stelling.

Jeanne d'Arc heeft niet door duivelskunsten gewerkt,, zooals de rechters van Rouen veronderstelden.

1*. Men kon en men kan dit veronderstellen, maar het bewijs moet nog geleverd worden. Hier geldt het Latijnsche axioma: Quod gratis asseritur, gratis negatur; wat men zonder bewijs beweert, kan zonder bewijs ontkend worden.

2". Het is ongehoord, dat door een gebed tot God, gelijk Johanna verrichte, gemeenschap met den duivel gesloten wordt.

3". Deze uitvlucht zal niet veel voorvechters meer hebben.

B. Duhr heeft in de Stimmen aus Maria-Laach 1888 een artikel geschreven: Jeanne d'Arc volgens het oordeel der nieuwere geschiedschrijving. Uit de oordeelen van deze mannen der meest verschillende levensstanden, naties en zienswijzen kan men onvoorwaardelijk de volgende punten vaststellen:

ft Quarterly Review, 1842, p. 281—329.

ft Fr. Baumer, Historischcs Jahrbuch, 1845, p. 473.

ft Idem, p. 489.

Sluiten