Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1". Van lichamelijke of geestelijke ziekte kan bij de Maagd geen spraak zijn; zij is integendeel lichamelijk kerngezond en heeft een helder, nuchter verstand.

2'. Ieder bedrog, hetzij van den kant van Johanna zelf, hetzij van den kant harer omgeving, is volkomen uitgesloten.

3*. De Maagd is niet in staat een bewuste leugen te doen.

4". In het leven der Maagd vindt men dingen (raadsels), die volgens de gewone wetten van het menschelijk leven niet verklaard kunnen worden. Wie een van deze punten zou willen loochenen, zou daardoor in tegenspraak komen met de opvatting van de geheele nieuwere geschiedschrijving en, wat nog meer te beteekenen heeft, met de berichten van goed ingelichte gelijktijdige kronijkschrijvers en met de getuigenissen van de ^ertrouwbaarste, beëdigde oog- en oorgetuigen. Op deze stellingen moet dus als op een onscbokbaren grondslag iedere behandeling van afzonderlijke vraagstukken uit het leven der Maagd steunen. (*)

De Stemmen, die tot Jeanne d'Arc spraken, waren buitengewone verschijningen, waardoor zij bevoorrecht werd van haar dertiende jaar af tot op den dag van haren dood. Het waren de Aartsengel Michaël, de Heilige Gatharina van Alexandrië en de Heilige Margaretha van Alexandrië. Deze stemmen kwamen meestal zonder dat Jeanne ze riep, twee-, driemaal in de week, om het even of zij gevast had dan niet, onafhankelijk van de omstandigheden, waarin zij zich bevond. De Maagd vond veel troost en behagen in ,dezen bovennatuurlijken omgang en zij bad God dikwijls ze tot haar te zenden. Te Domremy verschenen haar deze Stemmen drie, vier jaren en maakten haar van lieverlede bekend met het doel der verschijningen, namelijk „naar Frankrijk te gaan om het land van de Engelschen te bevrijden." Jeanne bood lang weerstand. „Ik ben maar- een 'arm meisje," zeide zij, „ik kan noch rijden, noch vechten." Doch de Stemmen hielden aan en werkten zoo overtuigend en dringend op het eenvoudige meisje, dat zij niet langer kon uitstellen. Steeds bleven de stemmen met haar in verkeer. „Drie dingen," zoo verklaarde zij, „had zij aan haar Stemmen gevraagd: het welslagen van haar onderneming, de hulp van God voor de Franschen en de zaligheid voor haar ziel." Zij verkreeg, wat zij gevraagd had.

Jules Quicherat, dien men niet van lichtgeloovigheid zal kunnen beschuldigen, neemt drie soorten van buitengewone verschijnselen bij Jeanne aan. Voor elke soort zijn verscheidene voorbeelden historisch bewezen.

a) Jeanne nam gebeurtenissen of voorwerpen waar, welke buiten het bereik der zintuigen lagen- Nooit was zij in de kerk van de

C) Stimmen aus MariaAjiach, 1888, I, 239—240.

Sluiten