Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raadsel van het goddelijk ingrijpen in de lotgevallen van. rt/' Frankrijk door Johanna eenigszins verklaren. Wat zou van het AJT Katholieke geloof in Europa geworden zijn,, wanneer Frankrijk W^- ™or Roeü in (le macht van Engeland gekomen was en door • Engeland in den afval van de Kerk was medegesleept? Wat zou integendeel van het conservatieve beginsel terecht zijn gekomen, bijaldien ook het Engelsche volk in de woeling der revolutie getrokken was? De politieke scheiding van beide volken was ongetwijfeld een raadsbesluit der Voorzienigheid tot heil van Europa. En Johanna was de engel om dit raadsbesluit te voltrekken." (')

Kan men zeggen, gelijk eenige geschiedschrijvers het doen, dat de Kerk betrokken is geweest, onder welk opzicht ook, in het proces de veroordeeling en de terechtstelling van Jeanne d'Arc?

Getrouw kind van de Kerk, is Johanna het geweest te Domremy en gedurende geheel haar krijgersleven; zij is het eveneens geweest gedurende haar proces, zelfs toen haar rechters tot vervelens toe op de noodzakelijkheid terugkwamen, dat zij haar woorden en daden aan de beoordeeling der Kerk moest onderwerpen.

In den lop van deze zittingen is de gevangene zoo slim geweest, dat zij volstrekt niet de ideeën gedeeld heeft, welke Petrus Cauchon onder dit opzicht verkondigde; zij verstond niet door de Kerk, wat haar rechter daaronder verstond. Zij had de voorzichtigheid boven het gezag van een eenvoudig bisschop dat van den Paus te stellen, van het vonnis van dien bisschop in hooger beroep bij den Paus te gaan. Wie denkt er aan haar daaromtrent te laken? Het heeft haar het leven gekost. Maar het herstel is gekomen; de Kerk zelf hoeft haar naam in het gulden boek der maagden en der heiligen geschreven.

Ten gevolge van oppervlakkige studie van het Kerkelijk recht en van de dokumenten hebben sommige geschiedschrijvers langen tijd in het proces van 1431 een regelmatig kerkelijk proces gezien, waaraan enkel eenig misbruik van macht ontbrak. Nieuwe vorschingen hebben angetoond, dat men er iets anders in moest zien: een Engelsch proces van staatswraak, onder een valsch kanoniek proces verborgen.

Achtste stelling.

Jeanne d'Arc Is wel door kerkelijke personen, maar niedoor een kerkelijke rechtbank, noch door de Kerk veroort deeld en ter dood gebracht.

Johanna, dit is buiten twijfel, werd door kerkelijke rechters veroordeeld. Vertegenwoordigden deze rechters de Kerk?

De voornaamste is Cauchon, het werktuig van den hertog van Bourgogne, wiens invloed hem het bisdom van Beauvais bezorgde.

O Stimmen aus Maria^Laach, 1909, p. 142.

Sluiten