Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■verjaagd heeft, haar zending niet geheel heeft vervuld, omdat immers de vervulling van hel derde punt, de verdrijving der Engelschen, ontbreekt. "•'ili; '

Wij antwoorden op deze moeilijkheid: Volgens dit gevoelen was Johanna ook gezonden orn de Engelschen uit Frankrijk te verdrijven. Voor zoover het aan haar lag en van haar afhing, heeft zij dit ook-gewild, oprecht gewild, vurig gewild, en heeft zij ook al haar krachten ingespannen om het te doen. Daarom trok zij op om Parijs in te nemen en snelde zij de stad Gompiègne te hulp. Haar welgemeende pogingen werden evenwel verijdeld door de politiek van koning Karei Vil en van zijn raadgevers Ten tweede kan men op deze moeilijkheid antwoorden: Al heeft Johanna niet persoonlijk de Engelschen uit den lande verjaagd, dan is toch het gevolg van haar heldhaftig optreden en van haar marteldood geweest, dat de Engelschen later verslagen en uit Frankrijk verdreven werden.

„Neen, het is volstrekt niet juist te zeggen, dat Jeanne d'Arc niet geheel haar zending vervuld heeft. Haar zending was de Engelschen te overwinnen, het beleg van Orlans op te heffen en dén Koning naar Reims te voeren om gekroond te worden. De Stemmen hebben haar verzekerd, dat zij dit werk zou volbrengen; zij hebben haar niet bedrogen, zij heeft het volbracht. Na

Reims houdt de zending op, maar de rol gaat door haar

Stemmen spreken niet meer tot haar dan om haar beproevingen en ongelukken aan te kondigen." O

Tweede gevoelen. Na de kroning van Karei VII zou de Maagd van Orleans den koning verzocht hebben, „of zij weder naar huis tot haar ouders mocht gaan om daar haar leven stil te besluiten, gelijk zij het begonnen had." (?) Deze bewering wordt door geen gelijktijdig bericht gewaarborgd. Woorden en daden der Maagd voor en na de kroning maken zulk een verzoek niet alleen niet geloofwaardig, maar zij toonen duidelijk, dat zij zich geroepen achtte nog verder een werkzaam aandeel aan de bevrijding van haar vaderland te nemen. Heeft dus de Maagd ook nog na Reims een buitengewone zending gehad? Hebben hare Stemmen, d.i. hare bijzondere beschermheiligen St. Katharina en St. Margaretha, haar ook na de kroning te Reims bevolen met de wapenen in de hand haar vaderland te helpen? Zoo ja, hebben de Heiligen dan niet de Maagd misleid, ten minste omtrent een gedeelte van haar zending, hetwelk volstrekt niet bereikt werd? Wij meenen al deze vragen te moeten ontkennen en houden de bewering van Sickel voor onjuist, die meent, „evenals van den beginnen, zeiden haar ook nu nog (na de kroning haar Stemmen, dat zij zoude doorgaan, tot zij den laatsten

(') A. Nettement, Revue des Quest. hist. 1866, I. 526—561. O G. Görres, Die Jungfrau van Orleans, p. 185.

Sluiten