Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Jeanne d'Arc is waar en levend en Jeanne d'Arc is bovennatuurlijk. Dit zijn de wezenlijke trekken van deze treffende figuur, de trekken, tegen welke men noch aan de onwetendheid, noch aan de begoocheling, noch aan het scepticisme de vrijheid moet laten van iets te vermogen. Het woord „legende", te dikwijls over haar met een ongeloovige stijfhoofdigheid of een banale onbezonnenheid uitgesproken, is het meest valsche kenteeken, wanneer er van haar sprake is. Jeanne heeft geleefd, zij is gestorven in liet volle licht der geschiedenis, voor ons Verzameld en bewaard in de meest authentieke bescheiden. Het zijn niet enkel gelijktijdige kronijken, die haar gedachtenis aan ons overgeleverd hebben, niet enkel publieke en officiëele akten: de hoofdpunten van haar levensbeschrijving en haar karakter volgen uit rechterlijke verhooren en getuigenissen: haar deugden en haar glorie stralen met luister uit onderzoekingen, in den vorm gevoerd, ja, zelfs uit pogingen van een rechter, die met verwoedheid haar ondergang zocht en die, met het doel om tegen haar een gedenkteeken van eerloosheid op te richten en haar daarin voor altijd te begraven, bevond, dat hü met eigen hand het zekerste werktuig, het onverwoestbare zegeteeken van haar eeuwigen triomf had opgetrokken.

Het tijdperk, waarin haar bestaan verliep, de toestanden en de omstandigheden, waarin haar werkzaamheid plaats had, verbergen zich. niet voor onze blikken in een ontoegankelijke verte, zijn niet in een fabelachtigen nevel gehuld. Er is hier geen spraak van een Made of een Odyssee. De kritische vorsching heeft zonder veel moeite in haar wezenlijke lijnen en met tal van juiste en schilderachtige bijzonderheden den stoffelijken, intelleclueelen, politieken, zedelijken, godsdienstigen achtergrond hersteld, waarop de figuur van de heldhaftige maagd zich gevormd heeft en waarop zij des te beter uitkomt. Haar geboortedorp Doinremv, thans het doel van roerende pelgrimstochten, bewaart op zijn gebied de nog aanwezige herinneringen en bepaalde sporen van de vrome kindsheid van Jeanne en boven alles het huis, waar zij geboren werd, de kerk, waar zij zooveel heeft gebeden.

Dit lijkt niet op een legende. Evenmin is dit de afbeeMing, door de vorschingen der wetenschap weer bezield, van het voorkomen, de beweging, de gewoonten, de zeden, de gevoelens van dit hoekje gronds in de Marken van Lotharingen, in het tijdperk, dat de toekomstige bevrijdster zag geboren worden en opgroeien. Nog minder is een legende de beschrijving, zoo teeder in haar naïeven eenvoud, van het landleven, den arbeid, de goede werken van Jeannette, gelijk ons die bieden de rechtstreeksche getuigenissen in het proces van herstel verzameld, juist van hen, die met. hun eigen oogen dat leven van het kind en van de jonge dochter gezien hebben, die het met haar geleefd hebben, van haar geburen, van haar gezellinnen, van Henriette en van Mengette, haar hartevriendinnen. Het is een verrukkelijke idylle, maar die meer werkelijk dan poëtisch is. O

(') Siméon Luce, Jeanne d'Arc a Domremy. Ayroles,' La vraie Jeanne d'Arc. La Paysanne et l'Invpirée.

Sluiten