Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdkenmerken, in zijn uitwerkselen een leveende en realistische duidelijkheid, welke haar bewijs met izich brengt." 0) Het was reeds een wonder, gelijk alle rechtvaardige tijdgenooten beweren, wat zij in zulk een korten tijd volbracht. Er is wellicht geen tijdperk in de geschiedenis, waarin binnen zulk een korte tijdruimte zoo vele en groote dingen voorvielen en voltrokken werden als door haar, met de bescheidenste middelen, welke men zich kan denken. Met een handvol krijslieden, zonder slag of stoot, trekt zij, midden door de vijanden gaande, Orleans binnen; in vijf dagen, gelijk zij het tevoren gezegd had, verwoest zij de bastions en de torens rondom de stad; in veertien dagen is de gedenkwaardige tocht naar Reims volvoerd, de Koning gekroond, Frankrijk's toekomst bepaald en verzekerd. Wat zij beloofd en voorspeld had, dat heeft zij, hetzij door Gods hulp of door haar heldendaden, volkomen vervuld. Zoo is Johanna werkelijk een ware „legende" in de geschiedenis en de zeldzaamste en edelste verschijning van heldengrootheid. Hoe meer de geschiedenis in haar leven vorscht, des te meer wint de Maagd in grootheid en beteekenis. Juist en schoon schrijft over haar een andersdenkend schrijver: „Gelijk zij werkte en leefde, staat zij voor ons zoo menschelijk schoon, zoo tooverachtig hoog, dat geen kunst, dichtkunst ntttfh schilderkunst noch beeldhouwkunst, aan de zuiver historische figuur gemakkelijk volle gerechtigheid doet wedervaren." O ,

„Een volslagen raadsel is, onder natuurlijk opzicht beschouwd, harir leven en haar werkzaamheid. Voor iets gewoons heeft niemand haar gehouden. Voor den eene is zij een heks, voor den andere een gezant van God, voor haar taak uitgerust met bovennatuutjHjke, hemelsche krachten. Inderdaad schenen in Johanna twee menschen te wonen. Handelt zij op bevel van God en in de kracht van haar roeping, dan maakt zii in den krijgsraad de plannen van de ervarendste krijgsoversten door haar hoogere kennis tot schande: „Dat hebt gij in uw raad besloten," zegt zij, „ik zit in een anderen raad — Zoo moet het zijn en zoo zal het gebeuren." Zij heeft gelijk; op het slagveld legt zij een buitengewone voorzichtigheid en doorzicht aan den dag, zelfs in het regelen der troepen en het opstellen van het veldgeschut. En dan in den slag! Zij is een oorlogsengel, die overal om zich heen schrik en nederlaag verspreidt, zoodat de Engelschen in het verloop van het gevecht met moeite soldaten kunnen vinden om tegen de Franschen te vechten, zoolang de wondervolle Maagd deze aanvoert. Is echter de slag geëindigd, dan is zij geheel anders, het zuivere beeld van den vrede, niets dan het kind van de stille Champagne, zwijgend, zedig, onschuldig, dat alleen het wapen des gebeds weet te hanteeren dag en nacht. Een wonderbaar raadsel is Johanna inderdaad,

C) M. Sepet, La Bienheureuse Jeanne d'Arc. Son vrai caractère. 1909, p. 1—0.

O Stimmen aus Maria-Laach, 1909, 143—144. — Pauli Bilder aus Alt-Enqland, 1876, 303—333.

Sluiten