Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij verspreiden de overtuiging in de steden, waar zij doortrekken, bij ben, die ben ondervragen aan bet Hof. Zij bereiden bet terrein voor door hun oprechte bekentenissen. Haar faam van eerbaarheid, van oprechtheid, gaat haar voor. Er zijn in haar dingen, die aan het wonder grenzen. Het Hof en Koning Karei worden geschokt, voor zij verteederd worden. Zij komt.

Zij verklaard door God gezonden te zijn De geestelijken van

Poitiers vinden „niets dan goeds in haar." Tot iedereen spreekt

zij onbescjirpomd, blij, vertrouwelijk Er wonen in haar zeer

sterke en zeer sprekende hoedanigheden. Men vond haar werkzaam, bedrijvig, scherpzinnig, vernuftig, oordeelkundig meer dan rnen van een eenvoudig boerenmeisje kon verwachten. „Buiten het krijgsgewoel." zegt de hertog yan Alencon, „was zij eenvoudig en onschuldig; maar in den krijg toonde zij "zich bedreven, geoefend, vakkundig zoowel in -het hanteeren der lans als in het bevelen van een leger en het voorbereiden van een slag en vooral van de artillerie. Een oude kapitein met twintig of dertig oorlogsjaren achter zich zou het niet beter gedaan hebben, vooral wat de artillerie betreft."

De rechtbank en de getuigen te Rouen dachten ook, dat zij

beter antwoordde dan een doctor Zij deed uitstekend wat

zij te doen had. Men zag wel, dat zij iemand met een groot veiv stand en van ernstig nadenken was. Haar ondervragingen verraden een wonderbare spontaneïteit, maar ook een gestadi°overwegeu in de tusschenpoozen der zittingen. (*) Werd Jeanne d'Arc door een ander geleid, werd haar voorgezegd, wat zij moest doen, werd zij ingewijd in haar zending? In

trouwe, ik geloof het niet *

Zij snelt-naar den strijd en de wapenen, wanneer de meesters zich aan zich zeiven en aan hun ijdele, niets uitwerkende krachten overlieten. Het geen weerstand bieden was haar stelsel niet. Zij maakte zich dus op om te strijden en të sterven

™*hpm f de Tereld uit de zonde van slapheid en

matheid. Zoodanig was haar actie, haar hervorming De registers der stad AJbi vatten in hun koude officieele taal samen wat de tiidgenooten over de werkzaamheid van Jeanne d'4rc dachten: „De Franschen hadden groote vrees om tegen* de SS-„ / °P t.e,trekkfn- Maar de Maagd stortte hun zooveel moed m door zich op hel qevaarlijkste punt van het beleg te Plaatsen dat het beleg werd opgeheven, voor er vier en twintig

™n*T]*°0mi »Wfen(2) Het woord' dat z« steeds in den mond had, was het woord der Stemmen: Andacter' Met moed"

viiand hLn ™n- 80Vau- # werpt zich- er in- Zoodra zij den ]d" '^ee t ^zien: z« aan, verplettert zij. Men volge haar en zij staat pal; zij wil niet wijken en in geval van terugtrekken moeten haar mannen haar met geweld meevoeren. Wordt

dif I0I?d,Kdu-n zii haar wonden< voelt ^ niet, heelt ze

door ze te blnven ontkennen. Een gebeurlijkheid, waaraan zii nooit, denkt, is de nederlaag. Het is niet noodig aan bekende

£23l£ Snneren:. 0rl.ea^ Parijs; maSr zS te

Beauheu, te Beaurevoir, niet in het gewoel van den strijd maar m_de eenzaamheid van de gevangenis, als zij overwonnen ge-

(!) G. Hanotaux, 1. c, 496—497

Lanéry d'Arc, La Pinzela d'Orthieux,

1890.

Sluiten