Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er zijn landschappen, welke aan den wandelaar een vol en onverdeeld genot schenken. Alles is er harmonie, licht en warmte. Niets is stootend voor het oog. De lijnen zijn door de hand van een Goddelijken Kunstenaar getrokken. Een rijke plantengroei overdekt de hellingen der heuvelen of de golvende vlakten met een weelderige verscheidenheid van bekoorlijke kleuren, overgoten met een zacht en overvloedig licht, gekoesterd in een levenwekkenden zonnegloed.

Zulk een indruk maakt het geheel van Jeanne d'Arc's leven. Bij haar is alles harmonie, licht en warmte. Een Goddelijke Kunstenaar heeft haar met liefde en wijsheid gevormd voor haar zending. De middelen, welke Hij gebruikt, zijn wonderbaar geëvenredigd aan het doel, dat Hij haar gesteld heeft.

Om het karakter van Jeanne te vormen bedient iGod zich van den kring, waarin Hij haar plaatst, van het huisgezin, waarin Hij haar doet geboren worden, van de engelen en heiligen, aan wie Hij haar toevertrouwt, van de tegenheden, die Hij haar laat ondervinden.

Verheven zijn de lessen, welke de Stemmen aan Jeanne geven, treffend de oprechte en eenvoudge wijze, waarop zij ze aanneemt. De Heiligen verlangen, dat hun kleine vriendm op aarde rein en maagdelijk zij; in hun handen wijdt zij haar onschuldig lichaam aan den Bruidegom der Maagden toe. Zij sporen haar aan om te gaan biechten. Niet omdat zij in staat van doodzonde is; „dan zouden de Heilige Gatharina en de Heilige Margaretha", zegt zij, „mij .terstond verlaten"; maar „omdat men niet genoeg het geweten zuiveren kan." Zij helpen haar dus om de zuiverheid des harten onbesmet te bewaren en deze getrouwe leerlinge verklaart beslist, dat, zoo er in haar iets zou zijn in strijd met de Christelijke wet, „zij het niet zoude dulden" en „het zoude uitwerpen." Met de reinheid van leven leeren de Heiligen haar een volstrekte gehoorzaamheid en gedweeheid jegens God en een volkomen overgave van haren wil aan Zijn welbehagen. „Liever zoude zij al haar ledematen met vier paarden uiteengetrokken zien dan aan God ongehoorzaam te worden." Wanneer zij gevangen genomen is, bezielen de Stemmen haar met een sublieme berusting, welke zij aldus uitdrukt: „Ik geloof, omdat dit aan Onzen Heer behaagt, dat het het beste ls, dat ik gevangen genomen ben."

Zulk een opvoeding kon slechts heiligheid voortbrengen. Zij kweekte bloemen en vruchten van bovennatuurlijken heldenmoed; het leven van Jeanne is een voortdurende reeks van heldhaftige deugden. Wij behoeven hier niet in den breede te schilderen, hoe zij het geloof, de hoop, de liefde, de voorzichtigheid, de rechtvaardigheid, de matigheid en de sterkte beoefende. Meer dan een halve

Sluiten