Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit zijn geen woorden van dichterlijke verbeelding, van legendarische breedsprakigheid, maar woorden van een groot veldheer en een goddelijk werktuig. Zij was een uitgelezen pijl in den pijlkoker des Heeren en tegenover haar vijanden stond zij als een koperen muur. Hij sprak tot mij: Gij zijt Mijn knecht, Israël, want in ia wil Ik mij verheerlijken. En ik sprak: Mijn recht is bij den Heer en mijn werk in mijnen God. (Is. XLIX, 2—4).

Jeanne trad nu in verbinding met de krijgswereld van haren tijd. Het gezag en het overwicht, dat zij daar verwierf, de invloed, dien zij er uitoefende, het werk, dat zij er volbracht, vertoonen ons weer hetzelfde karakter van levende werkelijkheid en bovennatuurlijke handeling.

J. M. Sterck-Groot geeft in het Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenlcunde de volgende karakterschets van Jeanne als krijgsoverste:

„Van den beginne af is de geschiedenis van deze ware volksheldin onzuiver verbreid geworden. Het is trouwens overbekend, dat wat in oorlogstijden voorvalt, altijd meest sterk gekleurd en overdreven wordt weergegeven. Schreef Jeanne zelf b.v. alle zege steeds aan Goddelijke hulp toe, voor de goegemeente was dit alleen reeds voldoende om te verbreiden, dat alle succes aan haar te danken was en zoo ontstonden al dadelijk de onware veigrootingen van haar invloed bij den koning en het hof en de verhalen van haar leiding bij groote veldslagen La Pucelle de Dieu bewoog aller geest en hart: de

eenvoudigen maakten haar eenvoudig als zijzelven; de krijgshaftigen maakten haar vooral tot iets ontzagwekkends in kracht. Naar elks standpunt en aard heette men haar profetes, heilige, engel of wel toovenares en duivelin. Zoo ging haar verschijning door velerlei redenen al dadelijk onder in een

bloeiend struikgewas van levende legenden Ten onrechte

wordt door verschillende historieschrijvers Jeanne's groote intelligentie geroemd. Integendeel, groote naieviteit, soms boersch grof, soms verheven van karakter, is een harer kenmerken— Haar verstandelijke ontwikkeling was en bleef zeer beperkt en haar slecht geheugen speelde haar bij haar proces dikwijls paften Noch als soldaat, noch als veldoverste heeft zij behalve haar moed en onversaagdheid iets buitengewoons geleverd. Dat waren niet de gaven, waardoor zij boven alles uitmuntte. Herhaaldelijk heeft zij zelfs bij het vechten ernstige tactische fouten gemaakt en aan een bewust methodischeh veldtocht dacht zij al evenmin als een der meevechtende prinsen of legerhoofden." (')

Ik vrees niet zonder reden, dat, wanneer er nog meer geschiedschrijvers van Jeanne d'Arc als J. M. Sterck-Groot komen, „de geschiedenis van deze volksheldin nog meer onzuiver verbreTd zal worden." De Fransche schrijver Marius Sepet komt de waarheid beter nabij:

(') Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, 1909.

Sluiten