Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een aantal van Uw vrienden hebben zich vereenigd om U op Uwen zeventigsten geboortedag als feestbundel eene aflevering van de „Bijdragen tot de Dierkunde" aan te bieden.

Zeer uiteenloopende bijdragen als vrucht van hun werk en van hun pen zult Gij daarin ontmoeten. Gemeenzaam is alleen, dat zij eene uitiug zijn van vriendschap en vereering, van hoogachting tevens voor Uw levenswerk. Gemeenzaam is alleen, dat zij afkomstig zijn van personen, die aan het Zoologisch Laboratorium en Museum der Universiteit van Amsterdam, aan de wetenschappelijke instellingen van het Kon. Zoologisch Genootschap „Natura Artis Magistra" verbonden zijn of waren; voorts van enkele geleerden aan Arnsterdamsche wetenschappelijke instellingen verbonden, die op bizondere wijze van het wetenschappelijke materiaal van het Genootschap ex officio gebruik konden maken. Ook schuilt et een enkele van Uw vroegere leerlingen onder.

Gaarne hadden anderen van Uw vakgenooten deel genomen aan deze huldiging; zij moesten uitgesloten worden, de tijdsomstandigheden dwongen ons tot beperking, zij toch drukken zwaar ook op de uitgave van wetenschappelijke geschriften.

Maar ook hier wist de sympathie, die velen voor U koesteren de moeilijkheden te overwinnen. ■

Naast verschillende lichamen, vereenigingen en besturen van vereenigingen, wilden talrijke anderen, met wie Uw veelzijdige werkkring U in aanraking bracht en wier namen Gij elders aantreft, de uitgave van den feestbundel mogelijk maken en stelden daarvoor bijdragen beschikbaar.

De feestbundel is dus een geschenk van velen.

Hun gevoelens konden nergens beter uiting vinden dan in de „Bijdragen tot de Dierkunde", waarvan Gij een der redacteuren zijt en die uitgegeven worden door het Koninklijk Zoologisch Genootschap „Natura Artis Magistra", waaraan het beste deel van Uw leven gewijd was.

Een zeventigste verjaardag is tevens een herdenkingsdag. En zoo mag ik wel in herinnering brengen, dat het binnenkort 37 jaar geleden zal zijn, dat Gij aan het Genootschap verbonden werd. In 1882 toch werd Gij benoemd tot hoofdconservator van het Aquarium, dat alras na zijn stichting een vaste en wetenschappelijke leiding bleek noodig te hebben. Van de vlucht, die het onder Uwe leiding nam, getuigt Uwe uitstekende verhandeling in het Feestnummer bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Genootschap in 18S8 uitgegeven. Zij maakte U tot vraagbaak bij de oprichting van Aquaria, zoo nog enkele jaren geleden te Berlijn, en verwierf terecht de gouden medaille op de internationale tentoonstelling te Antwerpen in 1894.

Aan Dr. Coenraad Kerbert

Sluiten