Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenige aanteekeningen over de land- en zoetwatermolluskenfauna van Nederland

DOOR.

JOHANNA SCHOLTEN,

Bibliothecaresse van het Kon. Zoologisch Genootschap „Natura Artis Magistra"

In 1915 vormde zich een comité, dat zich ten doel stelde, de molluskenfauna van Nederland te bestudeeren. Om dit doel te bereiken, is het begonnen, alle betrouwbare vondsten uitvoerig te catalogiseeren en jaarlijks een lijst van vindplaatsen samen te stellen.

Aan de hand van deze lijst willen wij hier eenige aanteekeningen geven.

Vergelijken we de vondsten, die daarop voorkomen met de üuitsche fauna, dan wordt de meening, dat onze land- en zoetwatermolluskenfauna in hoofdzaak ') een voortzetting is van die der Noordduitsche laagvlakte, volkomen bevestigd.

Slechts één soort2) komt op onze lijst voor, die in Duitschland ontbreekt, en dit is nog een brakwatervorm, nl. Dreissensia cochleata Kickte.

Deze lamellibranchiaat werd in 1835 door van Haesendonck in de Schelde bij Antwerpen gevonden, waar ze in grooten getale op 't houtwerk van de haven bevestigd was, tusschen Balanus e. a. 3)

Sedert dien werd ze herhaalde malen op deze klassieke vindplaats geconstateerd — bovendien nog op andere vindplaatsen in het Noordwestelijk deel van België, nl.

1. Op 't strand te Ostende, levend tusschen marine planten door Colbeau4);

2. in het brakke water, van 't Kanaal van Bergen naar Duinkerken 5);

3. te Brussel tusschen waterplanten uit 't Kanaal van Brussel naar Charleroiu);

4. in een plas in de Scheldepolder, drooggelegd bij 't graven van een kanaal bij den aanleg van het Amerikadok te Antwerpen (morts, mais en bon état de conservation) '').

In later jaren schijnt ze in de haven van Antwerpen minder talrijk te zijn geworden. Raeymaekers en De Loë zeggen tenminste8): „Malgré de nombreuses recherches faites par différents malacologistes cette espëce n'a plus été constatée a Auvers."

In Nederland werd ze in 1895 het eerst gevonden door R. F. Maitland.

Op de vergadering der Nederl. Dierk. Vereeniging van 27 Maart 1897 deelt de Secretaris mede, dat bij hem is ingekomen een doosje met kleine brakwater mossels uit den Amstel,

1) Ook Noord-Frankrijk en België komen in aanmerking.

2) De Heer Schepman waz zoo vriendelijk, mij mede te deelen, dat Xerophila virgata D. C. m Noord-Holland gevonden moet zijn. Zoover wij weten, komt deze soort niet in Duitschland voor.

Wellicht uit Engeland afkomstig.

3) Buil. Ac. Belgique II, 1835.

4) Ann. Soc. Mal. Belgique I, 1865, III, 1868.

5) Guerne, J. de, Journal de Conchyl. XXII, 1874,

6) Dautzenberg, Ph. Ann. Soc. Mal. Belgique, Buil. des Séances 2 Aoüt. 1868.

7) Raeymaekers et Do Loë. Ann. Soc. Mal. Belgique XX, p. XXVIII, 1885.

8) Buil. Soc. Mal. Belgique XX.

\

Sluiten