Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij nog lagere wormgroepen ware clan aansluiting te zoeken. Er zijn zoölogen, clie deze zelfde bezwaren gevoeld hebben, ofschoon, naar het mij voorkomt, zonder er voldoende rekening mee te houden. Zoo noemt Bütschli de Tardigraden cle eenvoudigste Arthropoden, „welche dem einfachsten uns durch die Entwicklungsgeschichte bekannt gewordenen Arthropodenzustand, der Naupliusform, am nachsten stehen". Daarmee zijn wij plotseling weer onder de Grustaceen verzeild geraakt, die, zoo dachten wij, als verwanten wel voor goed afgedaan hadden. Eerder kunnen wij ons neerleggen bij de opvatting van von Erlanger. Volgens hem zijn de Tardigraden primitieve Arthropoden, doch geen gedegenereerde Tracheaten, zooals von Kennel wil. Zij zijn van waterdieren af te leiden, zuiver terrester zijn zij immers nooit. Dus behooren zij in de buurt van Nematoden en Raderdiertjes. Maar zij vormen volstrekt niet een stamvorm der Tracheaten, wel een van den wortel afgescheiden tak, die zich zeer eenzijdig ontwikkeld heeft en daarbij primitieve eigenschappen behield.

Zag von Erlanger dus in onze dieren primitieve Arthropoden, maar dan toch altijd nog Arthropoden, wij moeten, dunkt mij, nog lager aan den stam zoeken.

Daar waar Anneliden met lagere Wormen samenhangen, daar waar wij dus den oorsprong aller gelede dieren moeten vinden, voor het oogenblik daarlatende, hoe deze nietamerie zich ontwikkeld heeft, daar reeds zullen wij het begin onzer kleine groep aantreffen. Reeds vroeg van de zich in andere richting ontwikkelende Annulata afgetwijgd, hebben de Tardigrada een eenzamen ontwikkelingsgang afgelegd, evenwijdig aan die der Tracheaten. Zij staan dus als afzonderlijke klasse naast hunne verwanten, waarmee zij analoge vormingen gemeen hebben, nochthans zonder dat wij hen als rechtstreeksche voorouders der Arthropoden mogen beschouwen.

Sluiten