Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere Futensoorten, de bodera op het zelfde niveau als 't wateroppervlak, zoodat de eieren op een vrij vochtigen ondergrond rustten.

Ze waren gelijk die der Futen in het algemeen van half vergane plantenresten zooals bladeren van het riet (Phragmites), en bladeren der lischdodde (Typha) gebouwd, maar wat vooral opviel, was de aanwezigheid van vele stengels der waterpest (Elodea canadensis Casp.).

De vogels zelve gedroegen zich evenals alle andere Futen en doken bij naderend gevaar snel van het nest weg, na eerst de eieren overdekt te hebben, en lieten eenigen tijd daarna, meenende dat het gevaar verdwenen was, een helder sterk vibreerend fluitend geluid als loktoon hooren. De kleine kolonie strekte zich slechts over een oppervlak van ongeveer honderd vierkante Meter uit, enkele nesten waren niet meer dan één Meter van elkaar verwijderd, zoodat hier terecht van een kolonie gesproken kan worden.

Mannetje en wijfje van de Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis Brehm.) bij het drijvend nest, het wijfje ontbloot de eieren. Opgezet en gephotografeerd door den schrijver.

Een enkele dezer nesten was met vier eieren bezet, terwijl op andere slechts drie, twee en één ei aanwezig waren. Daar nu een volledig legsel uit minstens vier eieren bestaat, blijkt duidelijk dat de kolonie op dat tijdstip nog in wording' was.

Eén legsel van vier eieren werd voor het Museum van het Genootschap mede genomen. Deze eieren, 45 m.M. lang en 30 m.M. breed, waarvan de schaal uit een dikke poreuze kalklaag bestaat, dus in structuur nauwkeurig overeenkomende met de schaal der eieren van de gewone Fuut, zijn vuilwit van kleur.

Daar het reeds vrijwel bekend was, dat de Geoorde Fuut in kolonie broedt, lag het voor de hand, dat men hier met deze soort te doen had. Om mij echter zekerheid te verschaffen, verzocht ik mijn zoon, een manlijk en vrouwelijk exemplaar bij 't nest te schieten

Sluiten