Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee merkwaardige Vlindercocons

afkomstig uit het Insectarium van „Natura Artis Magistra"

DOOR

Dr. J. Th. OUDEMANS.

(Met 8 Tekstfiguren).

Eene halve eeuw geleden vond men in de „dierentuinen" bijna uitsluitend de hoogst ontwikkelde diergroepen vertegenwoordigd. Zoogdieren en vogels waren de hoofdzaak, en m het gunstigste geval werden de „verzamelingen levende dieren" nog gecompleteerd met wat gewoonlijk niet al te royaal gehuisveste slangen, schildpadden en krokodillen. Allengs is dat anders 4worden en heelt men meer en meer aandacht gewijd aan allerlei andere diergroepen. Aquaria verrezen, Reptilien- en Amphibiënhuizen werden gesticht en ook de insecten werden niet vergeten, maar in Insectaria gehuisvest, « 'i •

Onze Amsterdamsche Dierentuin, Natura Artis Magistra, heeft, onder de beproefde leiding van haren wakkeren directeur, Dr. C. Kerbert, deze evolutie op alleszins verdienstelijke wijze medegemaakt. Om van het reeds voor zijn directeurschap gestichte, doch van den aanvang af door hem beheerde, werkelijk beroemde Aquarium niet te spreken zij hier meer in het bijzonder de aandacht gevestigd op het Insectarium. Klem begonnen, heeft zich dit, toevertrouwd aan de zorgen van den heer R. A. Polak, wiens ijver en toewijding ik van den beginne af heb kunnen gadeslaan, uitgebreid op eene wijze, die allen lof verdient en die de belangstelling van het publiek in deze kleine, maar belangwekkende dieren belangrijk heeft doen toenemen. Ik herinner mij de uiting van een vurig bewonderaar van het Insectarium, die mij eens toevoegde: „Er komen tegenwoordig minstens evenveel bezoekers m het Insectarium als in de Roofdierengalerij".

Doch niet alleen voor den leek, maar ook voor den man van studie, voor den vakentomoloo- is het Insectarium van „Artis" eene belangwekkende instelling. Waar de studie der insecten zich sinds lang niet meer bepaalt tot het uitsluitend bijeenbrengen eener verzameling doch ook de studie van het levende dier .betracht, en men meer en meer beseft, welke uiterst belangrijke rol vele insecten vervullen, vooral welke geweldige schade zij den mensch kunnen berokkenen, is eene inrichting, waar insecten gekweekt worden, van bijzonder groot belang. Behalve waarnemingen, kunnen daar ook proefnemingen geschieden en ieder beseft, op welk belangrijk gebied men dan allengs belandt.

Reeds bij het eenvoudige kweeken van al datgene, wat bestemd is, om voor het publiek te worden tentoongesteld, komen nu en dan belangwekkende zaken voor den dag, ook al omdat in den regel meer „in het groot1' gekweekt wordt, aangezien er, zoo mogelijk, veel voorwerpen tegelijk en vele na elkander gedurende een zekeren tijd ter bezichtiging gesteld worden Zoo worden nu en dan tusschen de normale exemplaren, vooral van vlinders, afwijkende 'voorwerpen aangetroffen, waarvan dan de belangrijkste soms afgebeeld en beschreven worden. . .

Ook werden nu en dan afwijkingen opgemerkt in de wijze, waarop insecten zich gedragen, en wil ik hier de aandacht vestigen op een paar gevallen, waarvan de uitkomst nauwkeurig werd nagegaan.

Sluiten