Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vogels van de Oostkust van Sumatra

door

Dr. L. F. DE BEAUFORT en Dr. L. P. DE BUSSY

(raet eene kaart en diagram).

De verzameling van vogels, eieren en nesten, welke aan de beschrijving op de volgende bladzijden ten grondslag ligt, is in de jaren 1912—1915 bijeengebracht in dat gedeelte van het gouvernement Oostkust van Sumatra, waarvan hierachter een schetskaartje met eenige der in den tekst het meest vermelde vindplaatsen gegeven wordt.

Het determineeren geschiedde in Nederland door de Beaufort; van zijn hand afkomstig zijn dns, behalve de wetenschappelijke namen, ook de systematische aanteekeningen, die bij een aantal soorten gegeven worden.

Hij maakt van deze gelegenheid gebruik Dr. E. D. van Oort, directeur van 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden dank te zeggen voor de wijze, waarop hij hem behulpzaam is geweest bij het vergelijken van eenige twijfelachtige soorten met materiaal in bovengenoemd museum.

De bewerking der collectie is geschied in het Zoölogisch Museum te Amsterdam. Daar de Amsterdamsche collecties wel is waar goed voorzien zijn van Sumatra-vogels (zooals de collecties Waldeck en Kleiweg de Zwaan), is de avifauna van Java, Borneo en vooral Malakka schaars vertegenwoordigd. Daardoor is het niet mogelijk geweest steeds zoo diep op de bestemming der soorten in te gaan, als de auteur wel zou gewenscht hebben. Bedoeld wordt, dat een subspecifieke determinatie, zooals die in de moderne ornithologie gebruikelijk is, bij vele soorten niet kon geschieden. Immers, volgens de thans geldende opvattingen, zijn de subspecies geografische vormen, die (althans in vele gevallen) slechts met zekerheid zijn te bepalen, wanneer men de exemplaren van een soort met dezulke van aangrenzende gebieden kan vergelijken. Ongetwijfeld zou zulk een diepere studie belangwekkend geweest zijn. In verschillende gevallen bleek namelijk, dat de avifauna van Noord-Oost-Sumatra meer overeenkomst vertoont met die van Malakka dan met die van West-Sumatra. Wij behouden ons daarom deze verdere studie voor later voor.

Het bijeenbrengen op Sumatra is geschied door de Bdssy, toentertijde directeur van het Deli Proefstation te Me clan, de hoofdplaats van het gouvernement Sumatra's Oostkust, die verantwoordelijk is voor de biologische aanteekeningen en dat deel dezer inleiding, hetwelk op het land van oorsprong betrekking heeft.

Voor een groot deel is de verzameling gevormd door de Javaansche verzamelaars van de bovengenoemde instelling, die bij hun arbeid steeds nauwkeurig gecontroleerd werden; voor een ander belangrijk gedeelte is zij te danken aan den hulp en de schenkingen van

30

Sluiten