Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter karakteriseering van eenige in de lijst veel genoemde vindplaatsen kunnen de volgende korte opmerkingen dienen.

Bah Bajoe, 114 M. boven zee, 38 KM. ervan verwijderd, vlak terrein; jonge rubberonderneming, met zeer veel oerbosch in de buurt.

Bandar Baroe. Met dezen naam heb ik de oerbosschen op de bergen, 900—2000 M. boven zee, ten Z. van het sanatorium en de onderneming van gelijken naam aangeduid; regenval op de waarnemingsplaats (864 M. b. z.) 7056 m.M.

Batang Kwis, 9 M. boven zee. Lage tabaksonderneming in Beneden-Ser dan g, geheel vlak; veel van de gewone tabaksland-vegetatie, ook veel bosch; grenst aan de kuststrook.

Bekioen, 68 M. boven zee, tabaks- en rubberonderneming in het heuvelland van BovenLangkat bij Kwala. Oerbosch in de nabijheid.

Belawan is de havenplaats van Deli, geheel tusschen de mangrove van de kust en de riviermondingen gelegen.

Brastagi, 1450 M. boven zee. Karo-Bataksch dorp, met in de buurt een aantal villa's voor de Europeesche inwoners van Deli, te midden van uitgestrekte lalangvelden; oerbosch op der zuidelijke berghellingen en resten ervan om vele kampongs in de omgeving.

Kaban Djahé, 1192 M. boven zee. Controleursstandplaats en groot Karo-Bataksch dorp; vrij groote oerboschrest, overigens open veld met lalang en inlandsche landbouw; terrein iets golvend.

Laboean Deli, op de grens van mangrove en kustbosschen en het in cultuur gebrachte laagland.

Medan, 21 M. boven zee, is de hoofdplaats van het gouvernement en ligt te midden van de eigenlijke tabaksstreken; tuinstad met veel boomen; er omheen jong bosch, struikgewas en lalang van de reeds vele malen beplante tabaksterreinen, voorts kampongs met hoog hout, ten Zuiden ervan een complex sawahs, verder eenige kleine moerasjes.

Paggar Mar bau. Tabaksonderneming in de laagvlakte van Serdang.

Pantai Tjermin. Zandig strand op de vrijwel overal elders modderige kust; Casuarinenvegetatie, mangrove.

Perbaoengan, 15 M. boven zee. Land geheel vlak, ten Noorden ervan een groot sawahen moeras-complex met veel moerasvogels.

Saentis, 7 M. boven zee. Oude tabaksonderneming inBeneden-Deli, geheel vlak- secundaire tabaksland-vegetatie, strook oerbosch langs de Pertjoet, grenst aan de kustbosschen.

Sampali, 12 M. boven zee, ligt tusschen Medan en Saentis.

Serbadjadi, 58 M. boven zee. Oude koffie- en rubberonderneming in Boven-Serdang; oerbosch in de buurt. Heuvelland.

Ten slotte dient vermeld te worden, dat bij een aantal exemplaren de bij opening gevonden maaginhoud is opgegeven, dat de hier en daar bijgevoegde maten in centimeters zijn de lengten van de versch geschoten exemplaren, dat onder den „Maleischen" naam alleen die vermeld zijn, welke mij persoonlijk ter oore zijn gekomen en die geregeld in gebruik waren, terwijl onder „Maleisch" in dit geval ook begrepen is eventueel Javaansch of Soendaneesch, en dat de afmetingen van de eieren bepaald zijn door mej. dr. N. de Root, die wij gaarne hier ter plaatse onzen hartelijken dank voor haar welwillende hulp betuigen.

Sluiten