Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zag het gewicht van dit argument in en heb ermij naar gedragen.

Toen in December mijn partijgenooten Barth, Ditt-mann en Ilaaso uit de regeering traden, nam ook ik ontslag als toegevoegd staatssecretaris, doch verklaarde mij bereid, mij aan de verzameling en uitgave van de oorlogsbescheiden to blijven wijden.. Daarop ontving ik den 4en Jan. het volgende antwoord:

Geachte partijgenoot!

Op Uw brief van 2 Jnnuari antwoord ik U, dat do» rijksregcering U verzoekt, Uw werkzaamheid als mode-uitgever van do bescheiden omtrent het uitbreken* van den oorlog to blijven vervullen.

De rijksregeering,

EBEBT.

Het woord „mede-uitgever" heeft betrekking op hetfeit dat kort tevoren, naar 't gebruik van die weken, elke hooge post dubbel was bezet, met een meerderheids-socialist en een onafhankelijke. Zoo was mij Quarck ter zijde gesteld.

" Dit gebruik hield na de uittreding van de onafhankelijken uit de regeering op, en daarmee kwam een einde aan het mede-uitgeverschap van Quarck, zoodat: ik als eenig uitgever overbleef.

Natuurlijk heb ik het zeer omvangrijke werk niet alleen gedaan. In de eerste plaats heeft mijn vrouw,, dio sedert jaar en dag aan mijn werk deelneemt, mij trouw ter zijde gestaan. Weldra bleek het echter noodig een eigen bureau voor het onderzoek der akten in te richten. Daar het werk snel moest worden afgedaan en ik levens veel te doen had in de socialiseenngs-commissie en als schrijver, wendden Quarck en ik ons reeds in Docember tot dr. Gustav Meyer mefe het verzoek zijn werkkracht voor de verzameling en do ordening van de documenten in hoogere mate ter beschikking te stellen dan mij mogelijk was. Hij wasdaartoe dadelijk bereid, ofschoon ook op hem veeL werk lag te wachten. Óp zijn raad wisten wij, met namo voor het archief-werk, nog dr. Hermann Meyer. archivaris bij hot geheime staatsarchief, te winnen* en kregen wij in het begin van Februari nog de medewerking van dr. Richurd Wolff en van mej. N.. FtiebeL candidate in de geschiedenis.

Sluiten