Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. oud. «rffs&rü^^

S^^SjEÏ ^riendlchappeliike betrek-

ummmê

tijk €e"*x'"J~'in.n_ wrscherDte. om daarbn do rol **** ^«^S'en^fSSta» boud met het beeu ïn«ïSffi2^Ö*M zedelijk niet zeer hoog, maar was voor oen oeconomischcn bloei van ^naz^ef bevorderlijk. Juist in den tijd van de opkomst van ha imperialisme bleef Duitschland dus van eiken Zrlm^ verschoond, en kon het zijn nijverheid, zijn handelen wk zij^koloniaal bezit uitbreiden, doordat het nartü tok van de imperialistische conflicten van anderen, zonder er aan mee te doen.

Men ziet, dat ook in het tijdperk ™ W.^ me een groote staat nog een andere politiek kon voeren dan een oorlogspolitiek. Inderdaad warer> daartoe staatslieden met eenig verstand in hun hoofd noodig en met voldoende zekstandighe d^ tegenover de belanghebbenden aan een imperialistische pohtiek van geweld? die in Duitschland evenmin ontbraken als IrJens anders, ja, die juist door het gedijen van do vrldespoUtiek veèl sterker werden. De fabelachtige

ïoS ontwttkeling van eind van de 19de, en in het begin van de ^Oste eeuw, verschafte de middelen tot sterke — een zii schiep een klasse van gewelddadige ïndnstnema^naten, in het bizonder bij de ijzeriadustne, waar Z fonkers. de oude geweldpolitici, zich bq aansloten, tlsmede het grootste deel van de intellectueelen, die eHfficïo tot taak hadlen, den oorlogsroem van de Hohenzollerns te verkondigen, en der heele jeugd Duitsehen hoogmoedswaanzin in te blazen. ~Caprivi, de opvolger van Bismarck, zette de oude politiek nog voort, die den vrede temidden van alle Krlalistfsche «mflicten had bewaard Maar toen nrins Bülow in 1897 eerst minister van buitenlandscne zaken (later 1900 rijkskanselier) en met hem Tirjntz

Sluiten