Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Drievoudig Verbond invloed heeft, de laatste niet ia gevaar brengen."

Stellig maakte de Hongaarsche politiek tegenover de Roemeniërs het de Roemeensohe regeering onmogelijk, zich van Servië en Rusland los te maken, om in net vaarwater van Oostenrijk tegen deze staten front te maken.

Dadelijk na de samenkomst van Konopischt begon het ministerie van buitenlandsche zaken te Weenen, een memorie uit te werken, die moest aantoonen, dat de tegenwoordige toestand op den Balkan ondraaglijk was en Oostenrijk gedwongen was, tegen Rusland op to treden, dat een Balkan-bond tegen de Habsburgsohe monarchie beraamde.

Met dat doel trachtte het Eoemenië te winnen. De betrekkingen van dat land met Oostenrijk waren veel sleohter geworden.

„De monarchie had zich er totdusver toe bepaald, de zwenking van de Roemeensohe politiek te Boekarest op vriendschappelijke wijze ter sprake te brengen, maar voor het overige zich niet genoopt gezien, uit deze steeds duidelijker koersverandering van Roemenië ernstige consequenties te trekken. Het Weenscho kabinet had zich hiertoe in de eerste plaats laten bewegen, doordat de Duitsehe regeering de opvatting huldigde, dat men met tijdelijke schommelingen te doen had, gevolgen van zekere misverstanden uit den tijd van de crisis, die automatisch over zouden gaan, als men kalmte en geduld er tegenover bewaarde. Het was echter gebleken, dat deze taktiek van kalm afwachten en vriendschappelijke vertoogen niet de gewensohte uitwerking had, dat het proces van de vervreemding tusschen OostenrijkHongarije en Roemenië niet verminderde, maar integendeel verhaast werd."

Ook „voor de toekomst" verwacht de memorie geen „gunstige wending."

Evenals in het rapport over Konopischt staat ook in de promemorie de Roemeensohe kwestie op den voorgrond. De Servische wordt nauwelijks aangeroerd. Niet omdat de vijandigheid van Oostenrnk tegen Servië geringer was, maar stellig hierom, omdat zij te Berlijn geen hindernis ontmoet, terwijl -de Duitsehe regeering aandringt op een minnelijke overeenstemming met Roemenië. Oostenrijk daarentegen wil tegenover Servië en Roemenië de taktiek van het „kalme afwachten en vriendschappelijke vertoogen" laten varen, eveneens echter ook tegenover Rusland.

Sluiten