Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slachtte Achillee twaalf Trojanen. Voor de lijkplechtigheirl van Frans Ferdinand werden vier jaar lang vele millioenen mensohen uit alle vijf werelddeelen geslacht.

Voor de regeerders van Oostenrijk had het dooden van den actiefsten vertegenwoordiger van het bestaande régime een waarschuwend mene tekel moeien zijn, dat tot omkeer drong. Het toonde duidelijk, welke vruchten de machtspolitiek droeg en het was een dringende waarschuwing om deze politiek te vervangen door een van vrijheid en verzoening, als de eenige die het in alle voegen krakende staatswezen nog eenige levenskracht kon geven.

Maar wanneer heeft ooit een machtsrégime op ©en dergelijk mene tekel acht geslagen! Het voelde zich veeleer genoopt, om het schrikbewind te versterken en aan het geweld tegenover zijn Kroatische en Bosnische onderdanen ook nog geweld tegen den nabnrigen Servischen staat te paren, dien men nu geheel den genadeslag besloot te geven. Voor nog Wiesner's rapport over de schuld aan den aanslag aangekomen was, hadden de Weensche machthebbers reeds de overtuiging geformuleerd, dat de Servische regeering voor de daad verantwoordelijk moet worden gesteld, volgens het beginsel: Het komt er niet op aan, de Jood wordt verbrand.

O. Wilhelm'» monarchistisch bewustzijn.

Terwijl in de memorie, die nog voor den aanslag gereed was gemaakt, Roemenië de voornaamste zorg voor Oostenrijk gevormd had, nu kwam Servië weer op den voorgrond. De tekst, die over Servië maar terloops had gesproken, kreeg nu een naschrift, waarin gezegd werd:

„De bovenstaande memorie was juist gereed gekomen, toen de vreeselijke gebeurtenissen van Serajewo zich voordeden. De geheele draagkracht van den snooden moord is op het oogenblik nog nauwelijks te overzien. In eUi geval is echter, als dit nog noodig geweest ware, hierdoor het ontwijfelbare bewijs geleverd, dat de tegenstelling tusschen de monarchie en Servië niet te overbruggen is alsmede hoe gevaarlijk en intensief de voor niets terugdeinzende Grootservische beweging is....

Zooveel te gebiedender wordt voor de monarchie de noodzakelijkheid om met vastberaden hand de draden te verscheuren, die hare tegenstanders tot oen net over haar hoofd willen verdichten."

Sluiten