Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met andere woorden: Oo&tenrijk of veeleer graaf Berchtold en zijn menschen waren besloten tot den oorlog tegen Servië en, als het moest, tegen Rus-

laWelke houding nam de Duitsehe regeering daartegenover aan? Totdusver is dat niet heelemaal duidelijk geweest. Liet zij zich door Oostenrijk meesleepen, zonder goed to weten, wat zn deed, ot deed zü gaarne, krachtdadig, bij volle bewustzijn mee *

Hare positie tegenover de Oostenrijksche Balkanpolitiek werd door den aanslag van Serajewo aanmerkelijk gewijzigd. ... ,„,„ . ,

Toen Roemenië verbonden met Servië in 1913 m den tweeden Balkan-oorlog ging, vond de HohenzoUer Carol de rugdekking van den Hohenzollern Wilhelm tegen den Habsburger. In dat stadium vermaande Berlijn Weenen tot terughouding.

Nog op 2 Juli 1914 liet Berchtold zich tegenover Tschfr&chky aldus uit: „Duitschland heeft indertijd, toen Roemenië zonder ons te vragen en tegen ons aan Roemenië goed bekend belang in, samen met bervië het weerlooze Bulgarije aanviel, Roemenie gedekt en ons te verstaan gegeven, dat wij ons kalm moesten houden.» (Roodboek, 1919 I. 19). .

Na Serajewo gold de toorn van Oostenrijk niet meer Roemenië en Servië samen, hij concentreerde zich geheel tegen het laatste. En de Servische regeering ging ofschoon zij monarchaal was, in Wilhelm s ÓVe'n slechts door voor de bevorderaarster en aanstichtster van moorden op monarchen. Znn dynastiek bewustzijn, dat Oostenrijk tegenover Roemenie tegengehouden had, werd tegenover de Serviërs nu juist tot een voortstuwende drijfkracht. Niet alleen monarchale beginselen, maar ook persoonlijke vrees werkten daarbij samen. Hij liet immers op 2 Juli het voorgenomen condoléance-bezoek in Weenen afzeggen, omdat wenken uit Serajewo hem deden vreezen, dat m de Oostenrijksche keizerstad een bende berviscne moordenaars hem opwachtte. , . ...

Zonder eenig overleg, was hn dadelijk, nadat hij van den aanslag vernomen had, dezelfde meening toegedaan, die Frans Jozef in dien tijd in zijn eigenhandigen brief aan Wilhelm uitspreekt, welken brief hij op 5 JuH kreeg. Die brief verkondigde reeds:

„Het streven van mijn regeering moet in de toekomst zich richten op de isoleering en verkleining van Servië." ..

En de brief eindigde mét de woorden: „Ook gij zult na de jongste, vreeselijke gebeurtenissen in Bosnië

Sluiten