Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de overtuiging koesteren, dat aan een verzoening van de tegenstelling, die Servië van ons scheidt, niet meer te denken valt, en dat de behoudende vredespolitiek van alle Europeesche monarchen bedreigd zal zijn, zoolang deze haard van misdadige agitatie te Belgrado straffeloos voortleeft."

Toen deze eigenhandig geschreven brief te Potsdam aangekomen was, had Wilhelm, zonder zich om de gevolgen te bekommeren, reeds besloten, dat Servië terneergeworpen moest worden. Zijn monarchaal bewustzijn was door de schoten van Serajewo tot razenden drang naar bloedwraak op het moordenaarsvolk ontvlamd. Prins Lichnowsky was in de dagen na den aanslag te Berlijn. Hij geeft verslag van een onderhoud met Zimmermann, die toen Jagow, die afwezig was, verving:

„Uit zijn woorden bleek een onmiskenbare ontstemming tegen Rusland, dat ons overal in den weg stond. Dat generaal von Moltke tot oorlog aandreef, werd mij natuurlijk niet gezegd. Ik vernam echter, dat de heer von Tschirschky een berisping had gekregen, emdat hij gerapporteerd had, dat hij te Weenen jegens Servië matiging had aangeraden.'' (Meine Londoner Mission, bldz. 27).

Dichnowsky's mededeelingen vinden hun bevestiging rn de acten van het ministerie van buitenlandsche zaken te Berlijn. Wij geven een rapport weer, dat Tschirschky op 30 Juni tot den rijkskanselier richtte. Het wordt van gewicht door de kantteekeningen van den Keizer, die wij tusschen haakjes, met een W. geteekend, vermelden:

„Graaf Berchtold zeide mij vandaag, dat alles er op wees, dat de draden van de samenzwering, waarvan de aartshertog het slachtoffer is geworden, te Belgrado samenliepen. De zaak was zoo goed overdacht, dat men opzettelijk heel jonge lui voor de uitvoering van de misdaad had uitgezocht, die slechts tot zacht tere straffen veroordeeld kunnen worden. (Niet te hopen ! W.). De minister sprak zeer bitter over de Servische stokerijen.

„Hier hoor ik, ook bij ernstige menschen, veelal den wensen, dat men nu eens grondig met de Serviërs moet afrekenen. (Nu of nooit! W.). Men moet Oen Serviërs, zegt men, eerst een reeks van eischen stellen en als die niet aangenomen worden, krachtdadig te werk gaan. Ik gebruik elke gelegenheid van dien aard, om kalm, maar zeer nadrukkelijk en ernstig tegen overhaaste stappen te waarschuwen.

Sluiten