Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op dit eervolle getuigenis beroept zich het Witboek van Juni 1919, als bewijs voor de onschuld van de oude Duitsehe regeering. Het witboek zelf deelt dan mede, wat op dien öden Juli te Potsdam werkehk gebeurd zou zijn. Het herhaalt daarbij hoofdzakelijk ffiene, wat reeds het weekblad „Deutsche Politik» in Mei daarover in het midden gebracht had. Uit verhaal klinkt zeer onschuldig.

Dienvolgens heeft op 5 Juli de Oostenrijksche ambassadeu/szögyeny bij keizer Wilhelm te Potsdam geluncht en hem den brief van. znn souverein over-

baLater kwamen bij den Keizer Bethmann JtoUwe^ en Zimmermann, die Jagow, die op znn huwelijksreis was, vertegenwoordigde en zij „spraken over den poHüeken toestand". Daags daarna aanvaardde keizer Wühelm zijn reis naar Noorsche wateren. bahkbaa,r het duidelij'kste teeken, dat hij-niete ergs verwachtte of ook maar beraamde. ..

Het witboek deelt de feiten op dezelfde wijze mede, alleen laat het de verwijzing naar de reis naar de Noorsche wateren weg. Daarentegen voegt het eraan toe: * ...

Er znn geenerlei bijzondere besluite n g e n omen, daar bij voorbaat vaststond, dat het niet mogelijk was, Oostenrijk-Hongarije den. steun, die in overeenstemming was met de bondspbehten, bn de poging om van Servië werke luk e w a a r b o reen te verkrijgen, te weigeren." (bldz, 50).

Dat moet blijkbaar ook onschuldig U™*™. .m™l kan toch niets anders beduiden, dan dat de Duitsehe reo-eering het bij die „bespreking" reeds vanzelfsprekend vond, dat Oostenrijk „werkelijke waarborgen" zou verlangen - men weet, wat dat beteekent ~- en dat Duitschland daaraan „in overeenstemming mei Zijn bondspliohten" meedeed. Het zou op 5 Juli niet meer noodig geweest zijn, daarover „bijzondere besluiten" te nemen.

Het Witboek van Juni 1919 schijnt op een zeer kinderlijk publiek te rekenen. In den aanhef van zrjn voorstelling richt het zich tegen de bewering, dat op 5 Juli een kroonraad heeft plaats gevonden, die tot den oorlog tegen Servië, volgens oen andere lezmg tot den wereldoorlog» besloten heeft. Uit de rectificatie blijkt echter enkel:

1. dat geen kroonraad gehouden is, maar alleen op zichzelf staande besprekingen. 2 dat niet tot den wereldoorlog besloten

Sluiten