Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rapport van Tschirschky van 8 Juli* waarin o. m. gezegd wordt: „Graaf Berchtold zeide, dat hij zijn Keizer, als déze zich met zijn opvatting zou veréenigen, in elk geval zou raden, dé eischen zoo in te richten, dat de aanneming ervan uitgesloten leek." _

Hierover was men dus te Berlijn van den beginne af aan ingelicht. ' •' ''

Wilhelm keurde deze politiek niet alléén goed. maar drong aan op de spoedige ttitvöefing. Dat bewijzen reeds zijn opmerkingen bij Tschirschky's rapporten uit Weenén.

Deze deelt op 10 Juli mede:

«Strikt geheim.

„Over zijn rapport bij Z. M. keizer Frans Jozef te Ischl deelt mij graaf Berchtold het volgende mede:

„Z. M. de Keizer heeft met groote kalmte den staat van zaken besproken. Eerst heeft hij zijn levendigen dank uitgesproken voor de houding van onzen Aller* genadigsten Heer en van de keizerlijke regeering e& gezegd, dat hjj geheel onze meening was toegedaan, dat men nu (door Wilhelm onderschrapt, K.) tot een besluit moest komen (daar Zr Ms; promemorie ongeveer 14 dagen oud is, duurt dat zeer lang! Dat is toch eigenlijk tot motiveering van het besluit zelf aangevoerd, W.) om aan de onaangename toestanden tegenover Servië een einde te maken. De draagkracht van zulk een besluit, voegt graaf Berehtold, eraan toe, is Z. M. volkomen duidelijk.

De minister heeft hierop den Keizer kennis gegeven van de twee wegen, die met betrekking tot het eerstvolgende optreden tegen Servië hiér ih aanmerking zouden komen. Z. M. was van meening, dat misschien deze tegenstelling te overbruggen zou zijn. Over het algemeen helde echter Z. M. eerder tot de meening over, dat concrete eischen aan Servië gesteld zouden moéten worden. (Ja natuurlijk! en ondubbel«innig! W.> Hfl, de minister, wilde ook de voordeelen van zulk eett ontreden Èdet ontkennen. Daardoor zou het odium van een Overrompeling van Servië, dat op de monaréMie zou vallen, vermeden en Servië in het ongelijk gesteld worden. Ook zou div optreden zoowel Roemenië als ook Engeland éen althans neutrale houding zeer vergemakkelijken»

De formuleering van geschikte eischen tegenover Servië vormt op het oogenbrik de voornaamste kwestie. (Daarvoor hebben ze tijd genoeg gehadl W.) Graaf Berchtold zeide, dat hij graag:

Sluiten