Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft uitgelaten, door Servië niet zullen worden aangenomen. Geheel zeker is hij daar echter niet vun en ik heb zoowel uit zijn uitlatingen, aJs uit die van Hoyos den indruk gekregen, dat Servië de eischen zal kunnen ' aannemen. Op nujn vraag wat of er dan gebeuren moest als de zaak op die manier weer op dood spoor zou komen, gaf Berchtold als zijn meening te kennen, dat men dan bij de practische uitvoe ring van elk der eischen zich een ver gaande inmen-

fing zou kunnen veroorloven. Als men hier werkeijk eens en vooral de verhouding met Servië regelen wil, zooals graaf Tisza onlangs in zijn toespraak ook nog onvermijdelijk genoemd heeft, zou het in ieder geval onbegrijpelijk zijn, waarom men niet zulke eischen zou hebben opgesteld, dat een breuk onvermijdelijk zou worden. Loopt de heele actie weer op niets uit en blijft het bij een zoogenaamd diplomatiek succes, dan zal dat de hier te lande reeds overheerschende meening, dat de monarchie niet meer in staat is om krachtig op te treden, op bedenkelijke wijze bevestigen. De gevolgen, die dit ia binnen- en buitenland zou hebben, liggen voor de hand."

De Duitsehe heeren diplomaten te Weenen waren dus niet al te best over Berchtold te spreken en vertrouwden hem niet geheel en al. Niet eehter daarom, dat hij tot den oorlog zou hebben aangezet en zij daar niets van wilden weten, maar omdat zij vreesden, dat „de monarchie" niet meer in staat zou znn haar kracht te toonen en dat het heele gedoe in plaats van met een „frisch-fröblichen Krieg", met een bloedeloos diplomatiek succes zou eindigen.

Helaas miste de vrees nopens den Oostenrrjkschen bondgenoot, waarvan de Duitsehe gezantschapsraad uiting gaf aan den Duitschen staatssecretaris, allen grond.

b. Oostenrijk's aarzelen.

Nadat de Duitsehe regeering den Bden Juli haar zegen geschonken had aan den oorlog, dien Oostenrijk tegen Servië wou beginnen, drong zij er op aan, zoo spoedig mogeljjk van leer te trekken, terwijl Oostenrijk moeilijk nit zijn gemoedelijk tempo te brengen was. , ,

Dat was volkomen in strijd met de regels van net Pruisische militairisme, dat de grootste waarde hecht aan snelheid van beweging. Dat tempo dreigde echter tevens het diplomatieks opzet in de war te brengen, dat Europa voor uitgemaakte zaken wilds

Sluiten