Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op dezen grondslag opgetrokken is, tengevolge gehad. PIn do elrste plaats nu twijfel ik er aan, of men te Weenen een groot opgezet plan, dat alleen de grondslag van een blijvende regeling van het Zurf-Slayische vraagstuk zou kunnen zijn - ik bedoel den drievoudigen staat met inbegrip van Servië — heeft opgevat. Voor zoover ik op de hoogte ben van de daar bestaande verhoudingen, geloof ik ook volstrekt niet dat men in staat is, een soortgelijke staatsrechtelijke hervorming van de monarchie ter hand te nemen. Daartoe zou min in de eerste plaats; den .tegenstand van Hongarije moeten overwinnen, dat zich tot het uiterste verzetten zou tegen een afstand van Kroatië met Fiume. Om een dergelijk programma uit te voeren, ontbreekthet te Weenen ook aan een daarvoor geschikte, krachtige persoonlijkheid. Men tracht daar veeleer slechts te voldoen aan de nooden van het c^enblik en is blij als de vele.politieke moedijkheTen die nooit uitsterven, daar ztf voortvloeien uit de veelsoortigheid van de samenstellende deelen dea rijks, in zooverre ter zijde geschoven zijn, dat er kans op dat men weer een paar maanden voortploeteren kan. ,

Een militaire tuchtiging van Servië kan daarom nooit het doel of het resultaat hebben van een bevred gendo oplossing van het zoo buitengewoon moeilijke Zuiu-Slavischo vraagstuk, maar zal ut het beste geval ten gevolge heboen, dat de met moeite Klefde OosteJche kwestie opnieuw aan het rollen gebracht wordt, om Oostenrijk een moreele genoegdoening te verschaffen. g*a*«S „

Of Rusland en Roemenië dit werkeloos zullen aanzien en Oostenrijk de vrije hand zouden laten zal Uwe Excellentie beter kunnen beoordeelen dan ik. Na?r de indrukken, die ik hier heb opgedaan vooral echter na de vertrouwelijke gesprekken, die ik gevoerd, heb met Sir Edward Grey, geloof * drt mei-ning nopens Rusland's voornemens ten onzen oprichte oio ik onlangs te Berlijn uiteengezet heb, juist S Sir Edward Griy verzekert mij, dat men er in Rus^nd niet over denkt om oorlog met ons te voeren. Hetzelfde zegt mijn neef, gjaaf Benckendortt Een zekere- antó-Dtriteche stemming duikt daar geregeW van tijd tot tijd op, wat een gevolg is van de bivnIche gevoelens. Tegenover deze strooming staat echter steXeen^racW* pro-Duitsche partn. Noebde fteizer noch een der toonaangevende personer, zijn Mti-Duitsoh en sinds de oplossing van het Liman vraagstuk is er van een ernstige ontstemming nog

Sluiten