Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vragen óf, na het onderdrukken van den Hongaarschen opstand met behulp van keizer Nikolaas en hét veelvuldig gebruik van de galg na de bedwinging der Hongaren brj Vilagos en onder opperbevel van den keizerlijken generaal Haynan, de nationale beweging in Hongarije verstikt was en of de reddende daad van den tsaar den grondslag heeft geleverd voor een innige en vertrouwelijke verhouding tusschen de beide landen?"

Aldus schreef Lichnowsky den 16en Juli. Natnurlijk hadden al zijn waarschuwingen het gebruikelijke sücws van Cassandra-voorspellingen. Zij werden volstrekt niet begrepen.

Inrusschen was Pöincaré te St. Petersburg aangekomen, zonder «at de nota aan Servië was afgezonden. Daarom besloot men, zooals wij reeds gezien hebben, met de overhandiging te wachten, tótdat Poinoaré St Petersburg zou hebben verlaten. Dienaangaande meldde Tschirschky den 14den Juli:

„Nadat graaf Tisza mij verlaten had. verzocht graaf Berchtold mij om bfi hém te komen, opdat hij mrj het resultaat van de bespreking van vandaag zou kunnen meedeelen. Tot zfltt groote blijdschap was men het aan alle kanten eens geworden over de strekking van de nota, die aan Servië zal worden overhandigd. Graaf Tisza was op hteucheliike wiize de opvatting van hem. minister, Benaderd en had zelfs op menig punt nog éen verscherping aangebracht. Intusschen was in tecb* niseh opzicht gebleken, dat bet onmogelijk was de nota> rèeds den 16den of lBden te Belgrado te overhandigen.

Men was het er b$ de besprekinsr van vandaag algemeen over eens, dat het aanbeveling verdiende, in ieder geval te wachten totdat Pöincaré uit St. Petersburg vertrokken zal zijn, voordat men stappen te Belgrado zou ondernemen (Jammer! W.), want men moest, zoo mogelijk, vermijden, dat er f* St. Petersburg in een ehampagnesternming en onder den invloed der heeren Poinoaré, Iswolsky en de grootvorsten een verbroedering zou gévierd worden, die van invloed wnt kunnen zijn op het standpunt, dat belde mogendheden in zouden nemen en dit wellicht zou kunnen bepalen. Het zou goed efln, als het met de toasten na het overhandigen der nota gedaan was. De overhandiging zou dus den 25en plaats kunnen vinden.

Graaf Berchtold verzocht n*n> evenals graaf Tisza gedaan had» 'uitdrukkelijk en herhaaMelijK om allen twijfel W§ mÜn regeering weg te nomen, dat iets anders den alleen de aanwezigheid va*'fr*iiHJaré te St Petersburg de oorzaak zon zijn van het uitstellen van

Sluiten