Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de overhandiging der nota te Belgrado, on dat men te Berlijn er ten volle van overtuigd Kon zijn. dat van eenige aarzeling of-besluiteloosheid hier geen sprake is."

Deze voortdurende verzekeringen, dat Berlijn vertrouwen kan hebben in Weenen's vechtlust, zijn zeer opmerkelijk.

In den ministerraad van 19 Juli te Weenen verklaarde Berchtold ook, dat hij tegen elk noodcluos uitstel gekant was, „daar men nu reeds te Berlijn zenuwachtig begint te worden on er reeds berichten over onze voornemens naar Rome doorgesiepeld zijn, zoodat hij niet in kon staan voor ongewenschte moeielijkheden, als men de zaak nu nog wilde uitstellen, Conrad von Hötzendorf drong op spoed aan. De minister van.oorlog zegt: Alles is klaar voor de mobilisatie!"

Men wilde dus de nota zoo spoedig mogelijk overhandigen, maar niet voordat de Fransche president Busland zou hebben verlaten. Het is vermcikelijk Ie zien, hoe zorgvuldig men nu diens reisplan bestudeerde en hoe de eene samenzweerder den andere zijn opmerkingen over de bewegingen vah den niats vermoedenden reiziger liet weten.

Den 17en Juli meldde men uit Weenen, dat men de nota reeds den 23en Juli zou overhandigen, daar Poinoaré dien dag St. Petersburg zou verlaten. Nu werd zelfs het uur van vertrek van beteekenis.

Den 21en Juli deelt de algemeene staf van de marine aan von Jagow mee, dat het vertrek uit Kroonstad bepaald was op den 23en 's avonds om 10 uur. Denzelfden dag vraagt Jagow telegrafisch aan den gezant te St. Petersburg:

„Op hoelaat Donderdag is het vertrek van den president uit Kroonstad vastgesteld?"

Den 22en seint Jagow aan Weenen :

„Bi heb graaf Pourtalès inlichtingen gevraagd nopens het programma van Poincaró's bezoek. Hjj meldt, dat de president Donderdagavond om 11 uur uit Kroonstad vertrekt. Dit is volgens Middel-Europeeschen tijd om half tien. Als de stap te Belgrado morgenmiddag om 5 uur ondernomen wordt, zou hij dus nog te St. Petersburg bekend worden terwijl Pöincaré daar vertoeft."

Hierop antwoordt Tschirschky den 23en:

„K. en K. regeering dankt voor inlichting. Baron Giesl heeft last gekregen de overhandiging een uur uit te stéllen."

5

Sluiten