Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo kwam het, dat de nota den 23en om 6 uur 's avonds overhandigd werd.

Men ziet hieruit» wat de zorgen waren, die de Oostenrijksche en Duitsehn ministers voor het uitbreken van den oorlog plaagden.

c) Een verkeerde berekening.

net was do bedoeling geweest, bij verrassing van leer te trekken, ten einde Europa voordat het zich goed en wel had kunnen bezinnen voor uitgemaakte zaken te zetten, waar het zich zoo spoedig mogeluk bn neer zou moeten leggen. Op die manier hoopte men door eeu overrompelend optreden bij de oorlogsverklaring den algemeenen vrede te houden.

Dat was een vreedzame politiek van bijzondere soort Niettemin durft het Duitsehe witboek van Juni 1919 nog te gewagen van de vreedzame bedoelingen der regeering van 19U. Deze zouden hieruit binken, dat zij wel rekening hield met de mogelijkheid van een oorlog met Rusland, maar niet met de waarschijnlijkheid van een algemeens hoopte zelfs dat Rusland zich, zooals bij vroegere Balkancrises reeds het geval was geweest, zou laten overdonderen, als men het overroeide, voor uitgemaakte zaken zette en niet toegaf, voorliet overige vertrouwde men maar op zijn goedt geluk. Nog den 28en Juli meldde baron Beyens uit Berlijn. „Zoowel te Weenen als te Berlijn is men overtuigd, ondanks de pas nog tusschen den tsaar en Pöincaré gewisselde officieele verzekeringen over■ do volledige uitrusting van de legers van het tweevoudig verbond, da* Busland niet in staat is een Europeeschen oorlog te beginnen en het niet zal wagen zich in zoo'n verschrikkelijk avontuur te storten. De verontrustende toestand! in het „binnenland de^evolutionaire woelingen, de onvolledige aitrusting, de onvoldoende verkeerswegen - zijn allen ^enen, die de Russische regeering dwingen zouden om onmachtig toe to zien hoe Servië»* straf voltrokken werd. Dezelfde geringschatting legt men aan den dag, zooal niet voor het Fransche leger, dan toch voor den geelt, die er in de Fransche regeeringskringen

hDrmeening, dat Rusland niet tegen een Europeer «hen oorlog opgewassen zou zijn, leeft niet alleen in den schoot der keizerlijke regeering maar ook bü de Duitsehe industrieelen, die specialiteit znn in

Sluiten