Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorlogskveranties. De meest bevoegde hunner, om een voorbeeld te noemen, de heer Krupp von Bohlen. beeft aan een van mijn collega's verzekerd, dat de Russische artillerie verre van goed en volledig zou zijn, terwijl de Duitsehe nooit in beteren staat heeft verkeerd. Hij voegde er bij : Het zou dwaasheid van Rusland zijn om onder deze voorwaarden Duitschland den oorlog te verklaren."

Deze mecdeeling van Beyens wordt bevestigd door het reeds eerder meegedeelde bericht van Szögyeny over zijn gesprek met Wilhelm van den 5en Juli, dat op zijn beurt weer bevestigd wordt door hetgeen Tirpitz in znn herinneringen vertelt van den 6en Juli :

„Volgens de uiteenzettingen, die hij (keizer Wilhelm) den Gen Juli 's ochtends in het park van het nieuwe paleis te Potsdam gaf aan mijn plaatsvervanger, achtte de keizer een ingrijpen van Rusland om Servië te dekken niet waarschijnlijk, daar de tsaar geen koningsmoordenaars zou steunen en Rusland op het oogenblik militair en financiëel niet in staat was om oorlog te voeren. De keizer nam verder eenigszins sanguinisch aan, dat Frankrijk Rusland remmen zou van wege Frankrijks ongunstige financieele positie en zijn gebrek aan zware artillerie. Over Engeland had de keizer het niet. Aan de mogelijkheid van verwikkelingen met dit land werd zelfs met gedacht." (blz. 209.)

In denzelfden geest liet von Jagow zich den lSen Juli uit in een brief aan Lichnowsky :

„Hoe vastberadener Oostenrijk zich toont, des te krachtiger steunen wij het, en des te gereedcr zal Rusland zich stil houden. Een beetje spektakel te St Petersbung zal weliswaar niet uitblijven, maar goed beschouwd is Rusland op het oogenblik niet strijdvaardig. Frankrijk en Engeland zullen op het oogenblik ook den oorlog niet wenschen. Binnen t-kele jaren zal Busland naar de meening van alle deskundigen wel strijdvaardig zijn.

Dan kan het ons verpletteren onder het aantal van zijn soldaten, dan zijn zijn Oostzee*-loot en zijn strategische spoorwegen gereed. Onze groep wordt in tusschen steeds zwakker. Dat weet men in Rusland heel goed en daarom wil men volstrekt nog enkele jaren rust hebben. Ik geloof graag van uw neef Bcnckcndorff, dat Rusland op het oogenblik den oorlog met ons niet wil. Sasonof verzekert hetzelfde. Maar de regeering.

Sluiten