Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men niet in aanmerking, da* het Russische rijk dezen koer op een bijzonder narde proef gesteld zou worden: het zou zonder slag of stoot zijn heele politieke positie op den Balkan moeten opgeven en ten volle aan Oostenrijk uitleveren. ,

Intusschen, als men bjj verrassing te werk ging, Rusland niet den tijd liet om overleg te plegen met znn vrienden, dan zou zich het gauwst de mogelijkheid voordoen het op „vreedzame" wijze klein te krijgen Moch het echter onverwacht nog weerstand bieden, dan zou men er militair het beste voorstaan als men den tegestander zoo weinig mogelijk tijd liet om zich voor te bereiden.

d) Het.in slaap sussen van Europa.

De openbare meening moest in ieder geval in slaap gesust worden tot op het oogenblik, dat men er op in zou kunnen gaan. Dat was zoo gemakkelijk nog niet. *-a Jvüde. het buitenland kalm houden en terzelfdertnd het eigen volk in de oorlogsstemming brengen, wat volstrekt noodzakelijk was, indien men niet van den beginne af in zijn heele actie verlamd wilde zien. ün aan den anderen kant schijnt geen der beide bondgenooten den anderen recht vertrouwd te hebben. Ieder verweet den ander „lafheid", als de pers niet krachtig ophitste.

zettfto-?af aaxüeidin£ tot menige stichtelijke uiteen-

Tgohü-schke*rafeerde dCn 18en JuU Jagow aan

„De Norddeutsche zal morgen opmerkingen bevatten nopens het Oostenrijkech-fierrische geschil, die met het oog op de Europeesche diplomatie opzettelijk toegevend gesteld zijn. Dit zeer officieuse blad mag geen voorbarig alarm slaan. Ik verzoek u er voor te zorgen, dat dit niet verkeerdelijk wordt opgevat als ™VDuitech® .afwijking van de ginds heerschende vastberadenheid."

Vroeger reeds, den 15en Juli, had Berchtold zich als volgt geuit tegen Szögyeny te Berlijn:

„Uit deze, ook door ons niet gewilde vertraging laat verklar n** ^ °DM> offici*use T^IS gemakkelijk

Wij moeten op het oogenblik aan den eencn kant voorkomen, dat de openbare meening in de monarchie, die onze politiek gunstig gezind is, verflauwt en aan den aadeien kant zorgen, dat geen toon in de bladen,

Sluiten