Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buitenlandsche- Zaken ontworpen, gebruikelijke telegram van gelukweneching met den verjaardag ^ van den Koning van Servië op morgen, heeft Z. M. mü. be* volcn, bij U. E. te informeeren. of zulk een telegram in het huidige oogenblik noodzakelijk en onbedenkelijk schijnt." Waarop Jagow antwoordt:

„Daar Weenen nog in het geheel geen stappen in Belgrado heeft ondernomen, zou het achterwege laten van het gebruikelijke telegram te zeer in het oog loopen en eventueel tot vroegtijdige verontrusting leiden. Baad dus het verzenden aan." ■

Zoo werd over den lieven neef, dien men tot een van bloed druipenden moordenaar verklaarde, snel nog op de hartelijkste manier 's Hemels vollen zegen afgesmeekt, vóór men hem den dolk in den rug stiet.

Hoe genoegelük de pleiziervaart vóór het begin, van de groote moordpartij mocht wezen — in het eind maakte zij Wilhelm zenuwachtig, toen de onlknooping naderde. De rijkskanselier wilde hem zoo lang als mogelijk was weg hebben, opdat Europa in rust zou blijven, geen lont zou ruiken. Wilhelm echter begon te vreezen, dat de brandende lont te vroeg een ontploffing zou kunnen teweegbrengen; en dan zou hij met zijn vloot aau de Noorsche kust zijn prijsgegeven aan de Engolschcn; óf wel, Busland zou bij het begin van den oorlog de vrije hand krijgen in de Oostzee. Hij wilde met alle geweld naar huis.

Den 18den Juli vroeg Jagow aan graaf Wedcl dé nauwkeurige mededeeling van de reisroute der „Hohenzollern" en voegde er aan toe:

„Daar wij een eventueel conflict tusschen Oostenrijk en Servië wenschen te localiseercn, mogen wij de wereld niet opschrikken door een vervroegden terugkeer van Z. M.; aan den anderen kant moet Allerhoogst Dezelve bereikbaar zijn voor het geval, dat niet te voorziene gebeurtenissen ook voor ons belangrijke beslissingen (mobilisaties) zouden noodzakelijk maken. Eventueel zou kunnen worden gedacht aan een kruisen in do Oostzee gedurende de laatste dageu der reis."

Den laden Juli beveelt Wilhelm, de vloot tot den 25stcn bijeen te houden, zoodat zij een bevel tot het afbreken van de reis snel zal kunnen ten uitvoer leggen.

Bethmann, die in dezen crisistijd op nohonfinow vertoeft inplaats van te Berlijn (ook tot het rustig houden van de zenuwen van Europat), telegrafeert daarop den 21stcn aan Buitenlandsche Zaken:

Sluiten