Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet bij mij opgekomenlUOp h et bericht van miin gezant van de mobilisatie te Belgrado! Die kan mobilisatie van Busland, zal mobilisatie van Oostenrijkna zich sleepen! In dit gevalmoet ik mijn strijdmacht te land en te water b ij een hebben. In de Oostzee is geen enkel schip!! Ik pleeg overigens militaire maatregelen niet te nemen naar aanleiding van een Wolff-telegram, doch op grond van den algemeenen toestand en die heeft de burgerkanselier („burger" was door den Keiler onderstreept. K) nog niet begrep e n. W).

Admiraal von Pohl zal intusschen aan U. M. de mededeeling van U. M. marine-attaché te Londen en van den vertrouwden man der marine te Portsmouth hebben doen toekomen, volgens welke de Engelsche marine geenerlei in het oog loopende maatregelen treft (hoeft z ij niet! Z ij is al klaar voorden oorlog, zooals de revue zoo juist heeft bewezen, en heeft gemobiliseerd! W.) en veeleer de vroeger voorgenomen verplaatsingen volgens het programma ten uitvoer brengt.

Daar ook de tot dusver ontvangen rapporten van U. M. gezant te Londen laten zien, dat sir Edward Grey voorloopig ten minste aan een directe deelneming van Engeland aan een eventueelen Èuropeeschen oorlog niet denkt en wil werken in de richting van een localiseering van het Oostenrijksch-HongaarschServische conflict, zoo veel maar mogelijk is, waag ik het, alleronderdanigst aan te bevelen, dat U. M. voórloopig geen vervroegde thuisreis van de vloot beveelt." (Wanneer Busland mobiliseert, moet mijn vloot al in de Oostzee zijn, dus keert zij naar hui* terug, W.)

Den 26sten bezweert Bethmann opnieuw zijn keizerlijken meester „voorloopig in Noorwegen te blijven, daar dat Engeland zjjn voorgenomen bemiddelingsactie te St Petersburg, dat duidelijk weifelend is, aanzienlijk zal vergemakkelijken."

Waarbij Wilhelm aanteekent: „Waaruit blijkt datl (het weifelen van St. Petersburg.) Uit het mij voorgelegde materiaal niet."

En reeds vroeger zegt hij over den wensch om in Noorwegen te blijven:

„Er bestaat een Russische vloot! In de Oostzee voe-

Sluiten