Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren op het oogenblik 5 Russische torpedoboot-flotilles oefénvaarton uit. Die flotilles kunnen geheel of gedeeltelijk in zestien uur voor de Belten zijn en dezesluiten. Port Arthur moest een les zijn» Mijn vloot beert marsen-order naar Kiel, en daar gaat zij heen!

Mc» ziet het; Wilhelm rekent na de overhandiging van het ultimatum aan Servië met het onmiddellijke uitbreken van den wereldoorlog. Hij stoomde dus in allerijl naar huis, Bethmann Hollweg ten spnt. llij begint zijn actief ingrijpen in de oorlogspolitiek hiermee, dat hij op zijn eigen „alleronderdanigSt aan te bevelen wagenden" kanselier nis een schoenpoetser aishauwt, als een onderdaan (cin Subjekt), die den algemeenen toestand nog niet heeft begrepen. De militaristische zelfoverschatting denkt den kanselier bijzónder vernederend te bejegenen, als zij hem als een „burger-kanselier" (Z i v i 1-kanzler) aanspreekt, cue op de militaire maatregelen niet den geringstcn invloed heeft

Aan den anderen kant getuigt het telegram niet enkel van de onderdanigheid van Bethmann, die zicü minder gedraagt als een burger-k a n s e 11 e r, dan wel als een burger-knecht, maar ook van de kortzicntigheid en de benepenheid van zijn politiek, welke zictt wijsmaakte, den Engelschen tenminste een paar dagen over de gevaarlijkheid van het Oostenrijksche ultimatum om den tuin te kunnen leidon, wanneer hij den Keizer een paar dagen langer aan de Noorsche kust liet. , ,

Overigens bleek ook zijn spcculeeren op de reis van Pöincaré een mislukking. Hij had gehoopt, dat zij alle besluiten van de entente zou vertragen en aan Oostenrijk tot na den Sisten de vrijo hand zou laten tegenover Servië. Maar Pöincaré had met znn thuisreis even groote haast als Wilhelm, en — in verband met den dreigend-gevaarlijken toestand — terecht, lig zegde bezoeken af en arriveerde reeds op 29 Juli in Frankrijk. .„ „ i .u

Niet minder ijverig had tezelfder tijd Oostenrijk de politiek gevoerd der inslaapsussing van Europa. Maar de Oostenrijksche diplomaten pakten de zaak plomper aan. Ook stieten zij reeds van te voren op grooter wantrouwen. Sinds de ontdekking van hun vervalschingskunststukken tegenover Servië stond do roep van hun waarheidsliefde bijna even laag in koers als thans de Oostenrijksche valuta. Zü deden dien roep alle eer aan, doordien zij de meest 'geruststellende verzekeringen aflegden over hun verzoenende voornemens, vlak vóór de overhandiging van hun ul-

Sluiten