Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

timatum, dat met opzet zóó brutaal was gemaakt, dat het onaannemelijk scheen.

De Fransche gezant te Weenen Dumaiae meldt den 26sten Juli:

„De heer Sjebeko (Russisch gezant te Weenen) is plotseling van een reis naar Rusland teruggekeerd. Hq had haar pas ondernomen na de door graaf Berchtold gegeven verzekering, dat de aan Servië gestelde eischen hoogst aannemelijk waren.''

Den 23sten Juli rapporteert de plaatsvervangende minister van buitenlandsche zaken te Parijs, de heer Bienvenu Martin, aan de Fransche gezanten:

„De heer Dumaine, wien ik had opgedragen, de aandacht der Oostenrijksche regeering te vestigen op de in Europa ontstane onrust, ontving op zijn vraag van baron von Macchio de verzekering, dat de toon der Oostenrijksche nota en de daarin gestelde voorwaarden lieten rekenen op een vreedzame oplossing. Ik weet niet, in hoeverre men aan dezo verzekeringen geloof kan toekennen, indien men de gebruiken der keizerlijke kanselarij in aanmerking neem t."

De gebruiken der diplomatie van geen enkel land onderscheiden zich door overdadige oprechtheid. Maar voor een zóó kortzichtige perfiditeit, die vandaag iets beweert, welks leugenachtigheid zij zelf den volgenden aan het licht moet brengen, is niet alleen schaamteloosheid noodig, maar ook een domheid, die toch, Oxenstierna ten spijt, buitengewoon is.

Nadat de openbare meening op deze wijze was voorbereid, werd het ultimatum aan Servië den 23stcn Juli '6 avonds overhandigd.

12. Het ultimatum aan Servië.

a. De overhandiging van de nota.

Den 23sten Juli werd de Oostenrijksche nota te Belgrado overhandigd. Zij was in werkelijkheid een ultimatum, 't welk binnen 48 uur de onvoorwaardelijke aanvaarding der door Oostenrijk gestelde eischen verlangde. De Oostenrijksche gezant te Belgrado, baron von Giesl, had de nota den 23sten, in een telegram naar Weenen, dan ook als „ultimatum" gekenschetst; maar in antwoord daarop ontving hij de les, dat zij slechts een „aan een termijn gebonden stap was" (befristete Demarche), wijl haar afwijzing niet dadelijk zou worden beantwoord met de oorlogsverklaring,

Sluiten