Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bieb. over zijn bekendheid met de nota voorzichtiger uitgelaten, want het loochende slechts kennis te hebben gedragen van haar woordelijken tekst. Dien had men niet eerder leeren kennen dan de overige mogendheden, dus pas nadat de nota reeds in Belgrado overhandigd was. Zelfs deze uitvlucht is niet steekhoudend. , .

Reeds den 21sten Juli ontving Tschirscnky een exemplaar van de nota. Hq seinde haar niet naar Berlijn. Misschien om het geneim van de code niet in gevaar te brengen. Hij zond de nota als brief. Zij kwam dus pas den 22sten 's middags bij Buit Zaken aan. De overige mogendheden kregen de nota echter pas op den 24sten; het is dus, zelfs indien men niet den inhoud van de nota, doch enkel haar laatste redactie op het oog heeft niet waar, dat Duitschland de nota niet vroeger kende dan de overige groote mo-

*<De\eer'dr. Gooss moet dit onaangename feit erkennen. Hij tracht zich, of liever de regeering van Bethmann, daarmee te redden, dat hij beweert dat de tekst van de nota bij het dept. van Buit. Zaken te Berlijn -toch pas op een oogenblik is gekomen, waarop een grondige beraadslaging en amendeering niet meer mogelijk was."

De heer von Jagow deelt in zijn boek over het uitbreken van den wereldoorlog mede, dat graaf Szögyeny in de avonduren van 22 Juli tusschen 7 en 8 uur bij hem kwam en hem het ultimatum bracht.

„Na het bezoek van graaf Szögyeny werd mij toen ook een inmiddels ingekomen mededeeling van het ultimatum van onzen gezant te Weenen voorgelegd. Blz. 110.

Deze vertraging is, zeker, opmerkelijk. Meer dan 24 uur had het ultimatum noodig om van Weenen naar Berlün te komen. Doch ook daar zou het nog vroeg genoeg zijn aangekomen om de aanbieding te Belerado te voorkomen, indien men dat had gewild. Jagow beweert, dat hü onmiddellijk heeft gezegd, dat de nota „rijkelijk scherp en boven het doel uitgaand was. De rijkskanselier was van dezelfde meening geweest

Graaf Szögyeny antwoordde, dat daaraan nu niets meer te doen was, want het ultimatum was reeds naar Belgrado gezonden en zou daar den volgenden ochtend worden overhandigd." . .

En de rijkskanselier en de staatssecretaris legden zich daaibij neer. In een noot onderaan de bladzyde

Sluiten