Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merkt Jagow, na de uiteenzettingen in den tekst van zijn boek enkel terloops op:

„De gezant moet zich, indien niet te Weenen veranderingen hebben plaats gevonden terzake van het oogenblik der overhandiging vun de nota, hier hebben vergist, want in werkelijkheid is het ultimatum pas 's avonds om 6 uur overhandigd."

Dat zal wel beteekoncn, dat Jagow door Szögyeny over het tijdstip van de overhandiging van het ultimatum is misleid! Hij zou tegen deze overhandiging zeker hebben geprotesteerd, indien hij geweten had, dat deze pas om 6 uur 's avonds en niet des morgens zou plaats vinden.

Maar wist hij dat niet? Wij hebben toch zoo pas gezien, hoe ijverig Jagow zijn best deed om er achter te komen, op welk uur van den avond van den 23sten Pöincaré uit St. Petersburg zou vertrekken. En de staatssecretaris had nog in den avond van den 22sten daarover een mededeeling naar Weenen geseind, welke uitwerkte, dat de tijd van overhandiging verschoven werd van 's avonds 5 uur op 6 uur. En thans wil hij ons laten geloovcn, dat hij er niets van heeft geweten en dat hij van mecning was geweest, dat de nota aan Servië reeds 's ochtends zou worden aangeboden.

Den lldcn Augustus 1917 schreef staatssecretaris Zimmermann aan den onderstaatssecretaris v. d. Bussche:

„Beste Bussche,

Wat de feiten aangaat, klopt de mededeeling in de Evening News in zooverre, dut wij zekerlijk het Servische ultimatum zoowat 12 uur vóór de oveihandiging ontvingen. Daarentegen ligt er mij in het geheel niets van bij, dat ik dit een Amerikaanschcn diplomaat aan den neus heb gehangen. Er kan wat dat betreft ee.n dementi worden gegeven. Of dit intusschen, met het oog op het feit, dat ten slotte toch niet voor altijd het feit kan worden geheim gehouden, dat wij het gekend hebben, wel doelmatig schijnt, laat ik daar. Met besten groet.

Uw Zimmermann."

Maar waarom dien ijver, om alle bekendheid met de nota te loochenen, welker inhoud en tekst men later toch met alle macht verdedigde?

Uier werd opzettelijk een valsch spel met verdeelde lollen gespeeld. Den 20steii Juli was den Oostenrijkschen gezanten de nota toegezonden met de opdracht,

Sluiten