Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze den 24sten bij de regeeringen, bij welke zij geaccrediteerd waren, te overhandigen.

Graaf Szögyeny veroorloofde zich. daaromtrent opte merken, dat voor Duitschland toch een uitzondering diende te worden gemaakt. Daarop antwoordde

hem#Tt£Liï™eiiïii heeft, wat Duitschland aangaat, uitsluitend formeele beteekenis. De> oifioieele overhandiging van onze nota behoort to Berlijn op dezelfde wijze (unter denselben ModaUtaden) te geschieden, als bij de andere mogendheden.

Stren" vertrouwelijk hebben wij den heer von Tschirschkv de vermelde nota reeds gisteren medegedeeld. Zij is in ieder geval door den heer gezant reeds naar Berlijn gezonden» (vorgelegt worden).

Dus ook wat de nota betreft, moest Europa opzettelijk bedrogen worden.

b. De looaliseering van den oorlog.

De" Duitsehe regeering had zeer goede gronden om niet te laten merken, dat zij had afgeweten van net Ooste^iiksche ultimatum of dat zij zelfs met Oostenrük had saamgezworen. . T ,.

"W had, zooals wij gezien hebben op den 5den Julx op den oorlog haar zegen gegeven. Zij was ook bereid den oorlog tlgen Busland en Frankrijk te ^skeereu'' - maar mee/**de zij niet. Zij rekende op de medewerking van Italië en op de neutraliteit van Engeland. Zij had ook, om den oorlog te kunnen beginnen, de geestdrift Van het eigen volk noodig. Nu wist zij heel zeker, dat dit in zijn groote meerderheid hoogst vredelievend was en dat haar de scherpste oppositie wachtte, indien het volk te weten kwam, dat het opTreden van Oostenrijk tegen Servië aan den Keileren zijn ministers niet alleen bekend was freest, doch tevens goedgekeurd en bevorderd werd. De geheele aetTzouXimee van tevoren ten zeerste in gevaar

Z%nm?ddeujk na het hekend worden van het OostenrijSe uldmatum aan Servië vaardigde het bestuur van de Duitsehe sociaal-democratie een oproep uit (op 25 Juli), waarin het heette:

De door hot Oostenirijksche imperialisme ontketende oorlogsfurie maakt zich op, dood en verderf te brengen ovlr geheel Europa. Al verooxdeelen wij het driiven van de groot-Servische nationalisten, zoo lokt toch de lichtzinnige oo r lo js-pr o vo c a tie

Sluiten