Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iigde Rusland — wel nu, ook de beste kan, naar eder weet, niet in vrede teven, indien dat den sleehen buurman niet bevalt ^:'1L'"1 v

Een ding was maar ongelukkig, n. L dat Duitschland met halsstarrigheid den vrede wilde redden' in jen eigenaardigen vorm. Het verlangde n. 1. de losaliseering van de strijd-quaestie. Kon er wel iets verstandigere zijn? Men moest ernaar streven, lat het conflict plaatselijk begrensd bleef, geen irootere afmetingen aannam. In het door Eisner gepubliceerde rapport van den Beierschen gezant to Berlijn, van 18 Juli heet het : („In het belang van ie localiseering van den oorlog, zal de Rnksregeering dadelijk na de overhandiging van de Oostenrijksche nota te Belgrado een diplomatieke actie openen bij de groote mogendheden). Zij zal, door er op te wijzen, dat de keizer op reis is naar het Noorden en dat de chef van don grooten generaion staf en de Pruisische minister van oorlog met verlof zijn, voorgeven, door de actie van Oostenrijk evenzeer verrast te zijn geweest al» de andere mogendheden. .

(Zij zal werken in een richting, dat de mogendheden zich op het «tandpunt plaatsen, dat de twist (Auseinandersetzung) tusschen Oostenrijk en Servië een aangelegenheid van deze beide staten is.)"

De tusschen haakjes gezette plaatsen ontbreken in de publicatie van Eisner. Zij behoorsn tot diegene, door welker weglating Eisner de beteekenis van het rapport in een voor Duitschland omgunstigen zin heet te hebben vervalscht. Dat kan alken worden beweerd door iemand, die zich verbeeldt, dat het streven naar localiseering van den oorlog een serieuze vredesactie is geweest. In werkelijkheid beteekende het een verstoring en een saboteering van elke vredesactie. De bewering, dat de overweldiging van Servië door Oostenrijk uitsluitend dezen beiden staten aanging, beteekende niets anders dan dat Oostenrijk alkon voortaan op den Balkan iets zou te zoggen hebben, beteekende den wensen, dat Busland vrijwillig zon toelaten, daar te worden uitgeschakeld, dat het zich voor overwonnen zou verklaren, nog vóór bet een kanonschot had gelost Dit streven naar localiseering van het conflict stelde Busland voor het alternatkf: óf zich te onderwerpen öf aan Oostenrijk den oorlog te verklaren. ^ Het alternatief van de „localiseering" van het con-

Sluiten