Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flict was zijn oplossing door de interventie van Europa, d. w. z. öf door een scheidsgerecht óf door üe bemiddeling der niet rechtstreeks betrokken groote mogendheden. Slechts deze Europeïseering van het probleem bood de kans, dat de locale oorlog geen Europeesche oorlog zou worden. Doch in werkelijkheid bood zij aan Oostenrijk niet de kans, dat het de vrije hand zou krijgen voor de militaire verplettering van Servië. En daarom moest ook aan de brand-gevaarlijke methode der localiseering met aÜe hardnekkigheid worden vastgehouden. Zij beteekende wederom, als bij de annexatie-crisis van 1909, een speculatie op Rusland's zwakte en daarbij een op de vredelievendheid van Engeland en Frankrijk. Inderdaad heet het in het Beiersche rapporr verder:

„De heer Zimmermann neemt aan, dat zoowol Engeland als Frankrijk, wien een oorlog op dit oogenblik ongewenscht zou zijn, in vredelievenden zin zullen inwerken op Rusland; bovendien vertrouwt hij er op, dat bluffen een van de meest geliefde tooneelmiddelcn is van de Russische politiek en dat de Rus weliswaar gaarne met het zwaard dreigt, doch het in het beslissende oogenblik niet graag trekt voor anderen

Als het echter anders liep, bood de eisch der „loc*liseering" van den oorlog sleeds nog zijn groote voordeelen. Hij kon enkel mislukken op de aanspraken van Rusland: zoo stond men tegenover de were'.d of tenminste voor het eigen volk als de mogendheid, die den vrede had gewild — en daarbij gestuit was op den tegenstand van Rusland. Nu beproefde m-sn, die mogendheid op de kaak te stellen als de vrodevCrsfVtorster.

De eisch der localiseering werd ook weer een nieuw punt, dat de strengste geheimhouding omtrent het samengaan tusschen Duitschland en Oostenrijk ge'Jood. Want het is duidelijk dat Duitschland ni«*t kón vakterm, dat het geh'eele conflict enkel D.istenrijk en Servië — met buitensluiting van elke andere mogendheid — aanging, indien het zelf aan de voorbereiding van dit conflict zeer krachtig had meegewerkt.

Wij zien dus, dat Duitschland zoogoed als Oostenrijk alle reden hadden om hun samenwerken, van de besluiten te Potsdam op 5 Juli of tot de overhandiging van het ultimatum te Belgrado op 23 Juli, voor de geheele wereld geheim te houden.

Sluiten