Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. De saboteering der vredespogingen.

t Het was niet gemakkelijk, tegelijk ernstig bezorgd voor den vrede te schijnen en aan Oostenrijk „zijn" oorlog met Servië te verzekeren, zoomede dien te „localiseeren", d. w. z. Busland voor het alternatief te stellen, óf aan Oostenrijk den oorlog te verklaren öf zich zonder strijd te onderwerpen.

Vóór alles kwam het er op aan, de mogendheden niet tot bezinning en tot overleg te laten komen en steeds weer nieuwe uitgemaakte zaken te scheppen, vóór een interventie zou kunnen plaats vinden.

Den 23sten Juli 's avonds overhandigde de Oostenrijksche gezant de nota zijner regeering *e Belgrado. Pas den volgenden dag deed men haar aan de regeeringen van Frankrijk, Engeland, Italië en Busland toekomen. Reeds den 25sten echter werd hét antwoord van Servië gevraagd. Pasjits gaf dit antwoord desniettemin op het gevraagde tijdstip. Het was een uitvoerig ' geschrift, dat tegen de verwachting in hoofdzaak aUo eischen van de Oostehrijksche regeering inwilligde, trots hun ongehoorde strengheid. En Oostenrijk? Uit Weenen werd officieel gemeld: „Minister-president Pasjits verscheen enkele minuten vóór z e 8 uur in het Kon. en Keiz. Gezantschap to Belgrado en overhandigde een onvoldoend antwoord op de Oostenrijksch-Hongaarsehe nota. Baron Giesl gaf hem daarop kennis van de afbreking der diplomatieke betrekkingen en verliet methet gezantschapspersoneel Belgrado om zes uur dertig minute n."

Dus in totaal dertig minuten na de overhandiging der nota was het Oostenrijksche gezantschap reeds naar Weenen op weg. Baron Giesl had de afbreking der diplomatieke betrekkingen meegedeeld, vóór ha het Servische antwoord nog goed had kunnen lezen, laat staan, overwegen.

Terwijl Weenen dezen ijver betuigde, om tot den gewensehten-; oorlog met Servië te komen, vóór Europa recht wist, wat er gebeurde, toonde Berlijn niét de minste haast, Europa te laten ervaren, hoe het over deze gebeurtenissen dacht. Den 27sten Juli vond de heer von Jagow den moed, aan den Fraflr schen gezant te Berlijn te zeggen, dat hij den tijd nog niet had gevonden om het Servische antwoord te lezen.

Het was voor de groote mogendheden niet gemakkelijk zich bij deze manier van doen te oriënteeren. Maar al hadden zij nog zoo weinig tijd om zich met.

Sluiten