Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strqd het beste middel ter vsrmijding van een uitbreiding van den brand is. (Blz. 39.)

Het telegram verlangt kort en bondig een o n m i ddellnke oorlogsverklaring, verbonden met krijgsverrichtingen. Het commentaar van de vier heeren verandert het ongemerkt in den eisch van onmiddellijke krijgsverrichtingen voor het geval van een oorlogsverklaring! En uit den eisch de wereld voor een fait accompli te stellen, wordt een wensch naar een „snelle afwikkeling van de*en strijd"

Het telegram zoo uit te leggen, daar oehimrt'onW loofelrjk veel goede wil toe. Buiten Duitschlan i zal die moeilijk te vinden zijn. Aan het telegram van graaf bzogyeny van 25 Juli moest door een zeor vrijo uitlegging zun onaangename inhoud ontnomen wordtn

£n ÜÏPmW helpt niet b« een ander telegram van denzelfden diplomaat van 27 Juli.

Beide telegrammen waren in handen gevallen van de in Januari 1919 gevormde „oommissie vau de ïreallieerde en geassocieerde regeeringen voor de vaststelling van de verantwoordelijkheid van de aanstichters van den oorlog en de straffen, die er «mo-ele-rd behoorden te worden» en werden in haar rapport beneite"^ daSeeD 6Vef k0rt* *** jmsto **ete net ontstaan van den oorlog geeft.

h«?™,MUitSChe re&eerin« kon daar°P antwoorden met

buitenlandsche zaken over de schuld aan den oorlog, oi zwrjgen. Zn deed noch het eene, noch het andert maar droeg aan de reeds genoemde vier heeren als* ^afhankelijke Duitschers»% tegenover h* rapport I^Kd^COlnmi8S16 ^ kritiek te «t^en. Volgens welke methoden zij te werk gaan, hebben wij zoTj„i«T £ zien aan de behandeling, die zij het eene ^ecCvM Szögyeny ten deel lieten vallen.Misschien w^hrt do?" Zat^t'tg6W€^ uzijn wanneer men niet aan .onafkeliikS6 ttfT'^ »Duitecte SnXn-

rapporï ^ met bet ^^gen van het

VM27 Snif £aakt€n ^ het met het andere telegram van 27 Juli. Het is aan Berchtold gericht en luidt:

„Staatssecretaris verklaarde mij in streng vertoon* welyken vorm zeer beslist, dat in de naaste toekomst eventueel bemiddelingsvoorstellen van Engeland deor hlüU J? re«ee™1« t«r kennis van Uwe Exc. gebracht zouden worden. *

De Duitsehe regeering verzekert kort en bondig, dat zij zich geenszins met de voorsteUen inden tificeert, ja

Sluiten