Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs beslist er tegen is ze in overweging te nemen en dat zij ze slechts om aan het Engelsche verzoek te voldoen, verder door zendt."

Dit telegram is ongetwijfeld een zeer ernstige zaak. Bet vorderde van de zijde der vier onafhankelijke Duitscheis in de eerste p'aats, dat zij «n<^c™en °' het strookte met de politiek, die Duitschlandi tot den 27en gevolgd had. Het herinnert aan Jagow's telegram fan den 18en Juli, waarin hij mededeelt, dat de zachtzinnige taal der Norddeutsche Allgemeine Zeitung slechts voor misleiding van de „Europeesche diplomatie» bestemd is en op Berchtold geen invloed1 mag hebben. Een teruggaan op zulke feiten hadivoor het oudo regime een verpletterend resultaat opgeleverd. De vier historioi hebben er de voorkeur aan gegeven anders te werk te gaan:

De commissie heeft zich zoowel tot den yoormaligen rijkskanselier von Bethmann Hollweg als tot den staatssecretaris von Jagow gewend en van beiden het overeenstemmende antwoord ontvangen, dat het^rapport onmogelijk juist kan zijn. Wn houden de mededeelingen van deze beide mannen voor geloofwaardie "

Het is alleen maar de vraag, of deze verzekering van de beklaagden op zichzelf reeds voldoende is om aan de overigf menschheid hetzelfde vertrouwen in hun onschuld te geven. De geloofwaardigheid van de beide mannen is juist datgene wat op losse ^roeven^komt te «taan door het getuigenis, van een £un vols™ niet vijandig gezinden man, die er aUe belang bij hao de waarheidI over hen te berichten en die onmiddellijk na het gesprek met Jagow zijn aanteekeningen over hen neerschreef, in den stelligsten vorm. En wel herhaaldeMjk. De hierboven aangehaalde plaats staat aannet begin van het rapport. Aan het eind daarvan

^Ten ^otte herhaalde de staatssecretaris mij zijn standpunt en verzocht mij, ten einde »^^an* te vermijden, uw Exc. te verzekeren, dat hn ook m dit geval, door het feit, dat hij als.bemiddelaar opgetreden il volstrekt niet voor het in overweging nemen

van <icn Engclschen wensch is. ,

Ee-. zoo duidelijk getuigenis kan toch niet op de vage mlkhting van de beschuldigden, dat het onmogelijk juist kon zijn» zonder meer van de hand gewe-

^Malr^rdaagt hulp voor de reddmgsconunissie. Te recSer tijd stfekt dr. Gooss haar de reddingsplank

Sluiten