Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewichtige punten van het rapport hun bevestiging in de Duitsehe stukken vinden.

Ook de wedergave van de motiveering, waarmede Jagow zijn bedenkelijke uitlating van den 27en staafde, strookte geheel met de toenmalige gedachtengangen van de Duitsehe regeering. Szögyeny geeft hen met deze woorden weder:

„De Duitsehe regeering gaat van het gezichtspunt uit, dat het van de grootste beteekenia is, dat Engeland op het huidige oogenblik geen gemeene zaak met Rusland en Frankrijk maakt. Daarom moet voor alles vermeden worden, dat de totdusver goed fnnctionneerende draad tusschen Duitschland en Engeland afgebroken wordt. Zou nu Duitschland aan sir Ediward Grey gladweg verklaren, dat het zijn wenschen aan Oostenrijk-Hongarije — van welke Engeland gelooft, dat zij door bemiddeling van Duitschland eerder overweging bij ons vinden — niet door wil geven, dan zou juist de hiervoor vermelde toestand, die I onvoorwaardelijk vermeden moet worden, intreden.

Men ziet, de graaf was stellig geen schitterend «Uil-kunstenaar, maar wat den inhoud betreft — ta het ook niet formeel als Szögyeny het hier voorstelt — uit zich Bethmann denzelfden dag in denzelfden zin in een telegram aan Tschirschky, waarin hn het voorstel van Grey mededeelt en dan voortgaat:

„Nadat wij reeds een Engelsch conferentie-voorstel afgewezen hebben, is het ons onmogelijk ook deze Eno-elsche aansporing a limine af te wijzen. Door een" afwijzing van elke bemiddelingsactie zouden wu door de geheele wereld voor de conflagratie verantwoordelijk gesteld en als de eigenlijke drijvers tot den oorlof voorgesteld worden. Dat zou ook onze ei*en positie in het land onmogelijk maken, tegenover hetwelk wij als de tot den oorlog gedwongenen moeten staan. Onze positie is te moeilijk«r,daar Servië blijkbaar zeer ver toegegeven heeft. Wij kunnen dus de rol van den bemiddelaar niet afwijzen en moeten het Engelsche voorstel aan het kabinet te Weenen ter overweging voorleo-gen, daar Londen en Parijs aanhoudend op Petersburg inwerken. Vraag graaf Berchtolds meeninc over de Engelsche aansporing ovenals over den wensch van den beer Sasonof om direct met Weenen te onderhandelen."

Deze wonderlijke bemiddelaar zag een moeilijkheid van den toestand daarin, dat de Serviërs t o e g a ve n, wat slechts een moeilijkheid was voor dengene, die den oorlog zocht en tegelijkertijd echter wilde poseeren

Sluiten