Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er een douce violence gebruikt worden. Dat zou op deze wijze kunnen geschieden, dat Oostenrijk een onderpand (Belgrado) voor het afdwingen eu het vervullen der beloften bezette en zoo lang behield, totdat feitelijk de petita ten uitvoer zijn gebracht. Dat is ook noodzakelijk om de ten derde male vergeefs gemobiliseerde armee • een uiterlijke satisfaction dhonneur te geven, haar den schijn van een succes tegenover het buitenland, en het bewustzijn althans op vreemden bodem gestaan te hebben mogelijk te maken. Zonder dat zou er bij het uitblijven van een veldtocht een zeer kwade stemming tegen de dynastie kunnen opkomen, die hoogst bedenkelijk zou zijn. Ingeval Uw Exc. deze mijn opvatting deelt, zoo zou ik voorstellen Oostenrijk te zeggen: de terugtocht van Servië (in zeer vernederenden vorm) is afgedwongen en men wenscht daarmee geluk. Natuurlijk is daardoor een reden tot oorlog niet meer aanwezig. Wel echter een waarborg noodig, dat de beloften uitgevoerd worden. Dat zou door de tijdelijke militaire bezetting van een deel van Servië wel bereikbaar zijn.

Juist zooals wij in 1871 in Frankrijk troepen Heten staan tot do milliarden betaald waren. Op deze basis ben ik bereid in Oostenrijk als bemiddelaar voor den vrede op te treden. Daar tegen in gaande voorstellen of protesten van andere staten zou ik onvoorwaardelijk afwjjzen, te meer daar allen min of meer openlijk een beroep op mij doen om den vrede te helpen bewaren. Dat zal ik doen op mijn manier, en zoo veel mogelijk het Oostenrijksche nationale gevoel en de wapeneer van zijn leger sparend. Want op net laatste is reeds door den oppersten krijgsheer een beroep gedaan en het staat gereed aan het beroep gevolg to geven Dus moet het onvoorwaardelijk een zichtbare satisfaction dTionneur hebben, dat is v o o rw aar de voor mijn bemiddeling. Derhalve wilt uw Exc. in den geschetsten zin een voorstel aan mij voorleggen, dat aan Weenen medegedeeld zal worden. Ik heb in bovenbedoelden zin aan chef van den generalen staf door Plessen laten schrijven, die mijne meenin? geheel deelt.

WILHELM I. B,"

De „Deutsche Politik" merkt hierbij op: „Dit alles toont duidelijk, dat ook de keizer zelfs den^^Oostenrijksch-Servischen oorlog niet gewüd

In werkelijkheid zou men ten hoogste kunnen zeg-

Sluiten