Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-terug te houden. Het gaat er uitsluitend om een modus te vinden, die de verwezenlijking van het door Oostenrijk-Hongarije nagestreefde doel, aan de groot-Servische propaganda de levenszenuw af te binden, mogelijk maakt, zonder tegelijkertijd een wereldoorlog te ontketenen, en die, wanneer deze ten slotte niet te vermijden is, de voorwaarden, waaronder hij gevoerd moet worden, voor ons nog zooveel mogeIn k verbetert."

Men zal toegeven, dat het moeilijk is. uit te maken, wat den rijkskanselier na den 28stcn Juli meer ter harte ging: den wereldoorlog te vermijden of „de voorwaarden, waaronder hij gevoerd moet worden, voor ons nog zooveel mogelijk te verbeteren."

Wilhelm zelf uitte zich volstrekt niet zeer tegemoetkomend tegenover den roep om hulp, dien de Tsaar tot hem richtte in zijn eerste telegram van den 29sten Juli. Het luidde vertaald:

„Aan Z. M. den Keizer.

Nieuwe Paleis.

„Ik ben blij, dat je terug bent. In dit zoo ernstige oogenblik verzoek is je dringend mij te helpen. Een onwaardige oorlog (!! W.) is aan een zwak land verklaard. De verontwaardiging daarover, die ik ten volle deel, is in Eusland buitengewoon. Ik zie reeds thans, dat de over mij gebrachte druk mij zeer spoedig zal overweldigen, en ik gedwongen zal worden ver gaande maatregelen te nemen, die tot d<-L oorlog zullen leiden. Om te trachten zulk een onheil als een Europeeschen oorlog af te wenden, verzoek ik jo in naam van onze oude vriendschap te doen, wat je kan, om je bondgenoot te verhinderen te ver te gaan? (Waarin b e s t a a t d a t? W.)

NIKY.

In verband met het feit, dat Wilhelm zelf; juist verklaard had, dat er voor een oorlog tegen Servië heelemaal geen reden bestond, zou men aannemen, dat deze toespeling op de verschrikkelijke gevolgen van het oorlogszuchtige optreden van Oostenrijk tegen Servië Wilhelm aanleiding moest geven tot snel ingrijpen. Niets van dit alles. Nikolaas vraagt hem alles te doen om Oostenrijk te beletten, dat het te ver gaat Wilhelm vraagt: Waarin bestaat dat?

Wilhelm houdt den oorlog tegen Servië voor volko-

Sluiten